Podstawy prawne powstawania stosunku pracy w administracji publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawne powstawania stosunku pracy w administracji publicznej - strona 1 Podstawy prawne powstawania stosunku pracy w administracji publicznej - strona 2 Podstawy prawne powstawania stosunku pracy w administracji publicznej - strona 3

Fragment notatki:

14 / 28 czerwca, egzamin
31 maja zerówka PODSTAWY PRAWNE POWSTANIA STOSUNKU PRACY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Służba cywilna Członków korpusu służby cywilnej zatrudnia się na podstawie umowy o pracę i mianowania (art.3).
Ustawodawca definiuje inne pojęcia, niż te, które są w prawie pracy (pojęcie pracownika służby cywilnej i urzędnika służby cywilnej). UMOWA O PRACĘ - rodzaje (art.35 ustawy):
Na czas nieokreślony - „Umowa o pracę na czas nieokreślony może być zawarta z osobą, która otrzymała pozytywną ocenę (po służbie przygotowawczej), o której mowa w art. 37, albo była zatrudniona w służbie cywilnej na podstawie umowy na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.5)), a także osobą zatrudnianą w służbie cywilnej na podstawie art. 34 ust. 1.” Art. 59 1. Szef Służby Cywilnej, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na pisemny wniosek odpowiednio: 1) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 2) właściwego ministra, 3) przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, 4) kierownika urzędu centralnego organu administracji rządowej, 5) wojewody niezwłocznie przenosi na stanowisko dyrektora generalnego urzędu członka korpusu służby cywilnej albo, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 7, zawiera umowę o pracę na czas nieokreślony z osobą niebędącą członkiem korpusu służby cywilnej, wybraną spośród osób wyłonionych w drodze naboru na to stanowisko. 2. Dyrektor generalny urzędu niezwłocznie przenosi na stanowisko wymienione w art. 52 pkt 2 członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w tym urzędzie albo, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 7, zawiera umowę o pracę na czas nieokreślony z osobą niebędącą członkiem korpusu służby cywilnej, wybraną spośród osób wyłonionych w drodze naboru na to stanowisko. Na czas określony - osoby podejmujące pracę po raz pierwszy na czas 12 miesięcy (max) z możliwością dwutygodniowego wypowiedzenia
Zatrudnienie w służbie cywilnej jest reglamentowane. MIANOWANIE (art.40): O uzyskanie mianowania w służbie cywilnej może ubiegać się osoba, która: jest pracownikiem służby cywilnej;
posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej; posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

(…)

… (musi być obywatelem polskim, bo jak ma inne obywatelstwo może powstać konflikt; jeżeli ma kilka to dylemat)
2) korzysta z pełni praw publicznych; - prawo do głosowania, do zajmowania stanowisk, do zdolności prawnej, czynności prawnych
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; (przestępstwo nie wykroczenie)=> centralny rejestr skazanych (wyciąg z reguły…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz