Pozycje i role społeczne - omówienie (sem 1)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozycje  i role społeczne - omówienie  (sem 1) - strona 1 Pozycje  i role społeczne - omówienie  (sem 1) - strona 2 Pozycje  i role społeczne - omówienie  (sem 1) - strona 3

Fragment notatki:

Kim jestem ?
Pozycje i role społeczne


studentem
Polakiem
synem swoich rodziców
kolegą
wysokim blondynem
kierowcą
właścicielem psa
męŜczyzną
kibicem Legii
posiadaczem FCE
Rola społeczna
Pozycja społeczna (status)
wyróŜnione i nazwane w danej kulturze
typowe miejsce w społeczeństwie,
(które zajmować moŜe wiele róŜnych osób)


związany z daną pozycją
zbiór praw i obowiązków,
wiąŜący wykonawcę
(niezaleŜnie od jego cech osobistych)
Pozycja
społeczna
mąŜ, Ŝona, ojciec, dziecko, pacjent, dyrektor,
ksiądz, pracownik, trener,policjant, polityk
Rola
prawa
3 elementy konstrukcji roli
• zachowania nakazane
• zachowania zakazane
• margines swobody
członkiem KNE
ministrantem
zawodnikiem
klientem sklepu
obywatelem
fanem Dody
wnukiem
wolontariuszem WOŚP
chłopakiem Ewy
katolikiem
obowiązki
KaŜda pozycja zakłada istnienie innych pozycji
KaŜda rola – zakłada istnienie innych ról
pary ról
rola matki

rola dowódcy –
rola nauczyciela –
role dzieci
role podkomendnych
role uczniów
1
Stosunek społeczny
określony normami
schemat oczekiwanych interakcji
między partnerami
zajmującymi pewne pozycje społeczne
i pełniącymi związane z nimi role
Stosunek społeczny
• relacje między pozycjami i związanymi z nimi
rolami
• nie między osobami je zajmującymi
Przykłady stosunków społecznychStosunek społeczny
profesor – student
mąŜ – Ŝona
szef – podwładny
kupujący – sprzedawca
proboszcz – parafianin
pacjent - lekarz
przyjaciel - przyjaciel
• opiera się na wielości interakcji
Typowa dynamika relacji międzyludzkich
Megatypy stosunków społecznych [wg Ch.H.Cooleya]
• Komplikowanie się aktywności ludzkiej
– powtarzalnych
– regularnych
– regulowanych
• między tymi samymi partnerami
Instytucjonalizacja stosunku społecznego

• Upraszczanie się aktywności ludzkiej
Rozpad stosunku społecznego
w zbiorowościach pierwotnych:
rodzina
grupa rówieśnicza
grupa sąsiedzka
Stosunki pierwotne
w grupach wtórnych:
środowisko zawodowe
dobrowolne stowarzyszenie
partia polityczna
organizacja gospodarcza
Stosunki wtórne
2
Właściwości stosunków pierwotnych
Intymność, nieformalność
Osobiste rozpoznawanie się przez partnerów
Bezpośredniość interakcji (face-to-face)
Autoteliczność motywacji
Szeroki zakres działań i interakcji
Spontaniczność i znaczna swoboda zachowań
Silna identyfikacja z partnerami
Dopuszczalność wyraŜania emocji
Właściwości stosunków wtórnych
Oficjalność, formalność
Anonimowość
Instrumentalny charakter motywacji
Wysoka specjalizacja
Wąski zakres tematyczny działań i interakcji
Rygorystyczna regulacja normatywna
Słabsza identyfikacja z partnerami
Powściągliwość emocjonalna
Jak powstaje małŜeństwo ?
Ewolucja Ŝycia społecznego
Etapy instytucjonalizacji związku małŜeńskiego
• Faza 1 „podryw”
od
pierwotnych, wspólnotowych relacji
w społecznościach tradycyjnych
ku
relacjom wtórnym, organizacyjnym
w społeczeństwach
uprzemysłowionych i zurbanizowanych


zainteresowanie drugą osobą
ustalanie czy partner jest wolny
szukanie pretekstu do pierwszego kontaktu
zwrócenie na siebie uwagi partnera
granie roli kogoś spontanicznego, nieformalnego
usiłowanie przejścia do interakcji powtarzalnej
Etapy instytucjonalizacji związku małŜeńskiego
Etapy instytucjonalizacji związku małŜeńskiego
• Faza 2 „chodzenie ze

(…)

… ilości wzajemnych
zobowiązań
Rodzaje pozycji/ról społecznych
• Przypisane:
• Faza 6: „stanowimy jedność”
– powstanie trwałej pary
– sformalizowanie i zalegalizowanie wzajemnych
zobowiązań poprzez małŜeństwo
– poprzez urodzenie (kobieta,Polak)
– z biologicznej konieczności (dziecko,staruszek)
– przez odebranie podmiotowości (więzień, zakładnik)
• Osiągane
– poprzez własne decyzje i starania
(robotnik…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz