Pozycja ustrojowa Rady Ministrów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4123
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozycja ustrojowa Rady Ministrów - strona 1

Fragment notatki:


55. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów Jest jednym z dwóch podstawowych organów wł. Wykonawczej,istnieje obok prezydenta jak równorzędny organ konstytucyjny,nie podlega władzy prezydenta,jest powiązany politycznie z Sejmem.Członkowie RM ponoszą odpowiedzialność przed Sejmem, a także indywidualną odpowiedzialnośc konstytucyjną.Jet organem kolegialnym, a większość członków to zarazem odrębne jednoosobowe organy konstytucyjne własnym zakresie kompetencji.Rm jako organ władzy wykonawczej prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP.RM i podlegli mu wojewodowie sprawują nadto nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. 56. Procedura powoływania i skład Rady Ministrów Skład:Prezes RM,ministrowie, wiceprezesi,przewodniczący komitetów określonych w ustawach
Dwie kategorie ministrów:resortowi(kierujący poszczególnymi działami admi.rząd. Muszą być powoływani zawsze,jednoosobowe) i bez teki(czyli Ci którzy wypełniają zadania zlecone przez premiera.działają z mocy rozporządzeń premiera).
Wicepremier i premier mogą być jednocześnie ministrami.Skład RM ma charakter zamknięty tzn nie ma możliwości powołania do jego składu osoby, którea nie pełni 1 z stanowisk wymienionych powyżej 57. Tryb funkcjonowania i kompetencje RM Funkcje RM:
funkcję rządzenia
funkcja kierowania wykonaniem ustaw i ustawy budżetowej oraz realizacja zadań nałożonych na RM przez Konstytucję i ustawy
funkcję kierowania administracją rządową
funkcję nadzorczo-kontrolną wobec organów i instytucji niepodporzadkowanych Kompetencje: -zapewnienie wykonania ustaw
-wydawanie rozporządzeń w celu wykonania ustaw
-podejmowanie uchwał w zakresie wykonywania jej konstytucyjnych uprawnień
-koordynator i kontroler działalności org. admi.rzad.
-corocznie uchwala projekt ustawy budżetowej
-ochrona interesów Skarbu Państwa
-ogólne kierownictwo w zakresie obronności kraju
-zawiera umowy międzynarodowe Tryb funkcjonowania :
Posiedzenia są zwoływane przez premiera one też ustala porządek dzienny posiedzeń i im przewodniczy,mają obowiązek wszyscy ministrowie do uczestnictwa w tych posiedzeniach 58. Odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna RM RM i ministrowie ponoszą odpowiedzialność polityczną przed Sejmem
Środki egzekwowania odpowiedzialności RM:
1. odmowa Sejmu udzielenia wotum zaufania
2. wyrażenie RM wotum nieufności
Możliwe jest wyrażenie wotum nieufności wobec poszczególnych ministrów. Wniosek taki Mozę być złożony przez co najmniej 69 posłów.Taki minister jest zobowiązany do dymisji.
Ministrowie i RM może też ponieść odpowiedzialność konstytucyjną.Jest oceniania przez TS.Wniosek taki może słożyć Prezydent lub co najmniej 115(1/4 ustawowego składu)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz