Poziom życia i jego mierniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poziom życia i jego mierniki - strona 1 Poziom życia i jego mierniki - strona 2 Poziom życia i jego mierniki - strona 3

Fragment notatki:

POZIOM ŻYCIA I JEGO MIERNIKI Mierzenie poziomu życia wiąże się z poszukiwaniem i określaniem różnego rodzaju wskaźników społecznych. Służą do tego również dane z różnego rodzaju badań statystycznych, które mogą być zastosowane do opisywania i oceny zjawisk społeczno - demograficznych związanych z jakością życia danego społeczeństwa. Do jednych z ważnych wskaźników można zaliczyć poziom najniższej i średniej płacy. Poziom życia bywa też mierzony przy użyciu różnego rodzaju wskaźników ekonomicznych - prawo Englera - które mówi, że wzrostem dochodów gospodarstw domowych - maleje procentowy udział wydatków na żywność w ogólnych wydatkach tych gospodarstw. Zależność ta bywa podstawą do wyznaczania absolutnego poziomu minimum socjalnego.
Innym wskaźnikiem jest tz. współczynnik Gimiego - służący do mierzenia stopnia w jakim rzeczywisty podział dochodów pomiędzy jednostkami lub gospodarstwami domowymi odbiega od podziału całkowicie różnego, a zatem ten współczynnik mierzy stopień koncentracji i rozwarstwienia dochodów.
Podstawowym źródłem informacji o sytuacji gospodarstw domowych czyli o poziomie rozporządzalnych wydatków i spożycia oraz o wyposażeniu w przedmioty trwałego użytku - są reprezentacyjne badania budżetu gospodarstw domowych Polega ono na ustaleniu: Wielkości gospodarstw mierzonej liczbą osób
Przynależności głowy rodziny do jednej z grup społeczno - zawodowych (grupa: robotnicza, rolnicza, ), Dzierżawcy pracujący na własny rachunek (emeryci, renciści) oraz utrzymanie się z niezarobkowych źródeł innych niż renta, emerytura np. zasiłek.
Udział osób pracujących w gospodarstwie domowym
Wysokość przeciętnych miesięcznych dochodów rozporządzalnych
Wyposażenie w przedmioty trwałego użytku - lodówka, pralka
Przeciętne wydatki według grup towarów i usług w tym podział artykułów żywnościowych, oraz przeciętne spożycie wybranych artykułów na osobę
Struktura spożycia: wydatki na ochronę zdrowia, żywność, pracę.
Inny wskaźnik jakości życia określany jako syntetyczna miara zawierająca:
ocenę poziomu życia czyli stan i zaspokojenie potrzeb materialnych i niematerialnych, stan środowiska technicznego i przyrodniczego
ocena zasad organizacji życia społecznego i charakteru więzi społecznych Jakość życia wyraża się: osiągnięcia danego społeczeństwa czyli w tym co jest ocenianie jako pozytywne, a więc pożądany poziom życia, możliwości rozwoju, możliwości samorealizacji i poczucia bezpieczeństwa i uczestnictwa w życiu społecznym. Przy określeniu jakości życia bierze się pod uwagę to co negatywne czyli nierówności społeczne, zjawiska patologiczne, pogłębianie kwestii społecznych, marginalizacja społeczeństwa.


(…)

…, a nie cel sam w sobie. Na początku lat 90 ONZ publikuje doroczne raporty o rozwoju społecznym, proponując jednocześnie wprowadzenie we wszystkich krajach syntetycznego miernika za pomocą którego ocenia się stopień rozwoju poszczególnych krajach. W Polsce jest on nazywany wskaźnikiem rozwoju społecznego i został wprowadzony w 90 r. do statystyki społecznej. Wyznaczany jest on na podstawie mierników…
…, ze gwałtownie zmaleje przyrost pracy i zaznaczy się wyraźną tendencja starzenia się społeczeństwa.
Do negatywnych zjawisk w tym raporcie zalicza się również stosunkowo wysoką w stosunku do innych krajów europejskich umieralność mężczyzn. Zwraca się także uwagę, że pojawiła się tendencja związana ze spadkiem tzw. urodzeń żywych. Także obniżanie się współczynnika płodności kobiet oraz współczynnik urodzeń. Grozi…
… społeczny definiowany jest jako:
wszelki wieloetapowy proces przemian zachodzących w społeczeństwie
taki proces przemian, który prowadzi do wzmocnienia i doskonalenia danego społeczeństwa.
W odróżnieniu od pojęcia rozwoju społecznego, które służy opisowi i wyjaśnieniu następstwa zmian wprowadzono w polityce społecznej pojęcie postępu społecznego, który ma służyć wartościowaniu zmian. Postęp społeczny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz