Powstawanie i organizacja banków - Prawo bankowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstawanie i organizacja banków -  Prawo bankowe - strona 1 Powstawanie i organizacja banków -  Prawo bankowe - strona 2 Powstawanie i organizacja banków -  Prawo bankowe - strona 3

Fragment notatki:

Powstawanie i organizacja banków
O prawie bankowym można mówić w szerokim i wąskim znaczeniu. W tym pierwszym mamy na myśli grupę kilku ustaw wraz w przepisami wykonawczymi, które stanowią regulację prawną systemu bankowego. Do tych ustaw należą :
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe,
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym banku Polskim,
ustawa z dnia 28 grudnia 1989 roku o uporządkowaniu stosunków kredytowych,
ustawa z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw,
ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
ustawa z dnia 14 grudnia 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
ustawa z dnia 14 czerwca 1996 roku o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej,
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych.
Natomiast mówiąc o prawie bankowym w wąskim znaczeniu mamy na myśli tylko ustawę Prawo bankowe oraz wydane na jej podstawie normatywne akty wykonawcze.
Ustawa Prawo bankowe określa zasady tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych a także oddziałów instytucji kredytowych, rodzaje czynności bankowych i zasady ich dokonywania, szczególne obowiązki i uprawnienia banków, formy zrzeszenia i łączenia się banków, fundusze własne banków i zasady gospodarki finansowej, zakres zasady sprawowania nadzoru bankowego, a także postępowania naprawcze, likwidację i upadłość banku oraz odpowiedzialność cywilną i karną z tytuły prowadzenia działalności bankowej.
Rodzaje i zadania banków funkcjonujących w danym kraju, a także wzajemne powiązania występujące pomiędzy poszczególnymi rodzajami banków tworzą system bankowy danego kraju. W Polsce transformacja gospodarcza w 1989 roku spowodowała powstanie dwupoziomowego (lub dwuszczeblowego) systemu bankowego. Polega on na oddzieleniu funkcji emisyjnej właściwej dla banku centralnego, od bezpośredniego kredytowania i obsługi rozliczeniowej gospodarki i ludności, co jest podstawowym przedmiotem działalności pozostałych banków komercyjnych.
Nazwa bank pochodzi od włoskiego słowa „banco”, oznaczającego kontuar, przy którym średniowieczni handlarze zajmowali się wymianą pieniędzy.
Natomiast bank - według prawa bankowego - jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Z definicji tej wynika istota działalności banku, jaką jest obrót środkami cudzymi (powierzonymi przez klientów) w celu pomnożenia ich wartości. Wskazany jest również ważny w tego rodzaju działalności element ryzyka, stanowiący uzasadnienie surowych warunków koniecznych do spełnienia przy tworzeniu banku.


(…)

… i skali zamierzonej działalności. Kapitał założycielski, zgodnie z przepisami, nie może być niższy niż równowartość 5 mln EURO i nie może on pochodzić z pożyczki, kredytu ani ze źródeł nie udokumentowanych. Część kapitału założycielskiego (nie więcej niż 15%) może być wniesiona w formie aportu, pod warunkiem, że będą one bezpośrednio przydatne w prowadzeniu działalności bankowej.
Wymogi kadrowe dotyczą…
… stricto), wykonywanych wyłącznie przez bank, zalicza się:
przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie gwarancji bankowych,
emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, wykonywanie innych czynności…
… się i systematyzuje możliwe formy aktywności banków. Tak rozumiane operacje zazwyczaj dzieli się na:
bierne (pasywne), to w szczególności gromadzenie środków pieniężnych (wkładów i lokat), a także emisja bankowych papierów wartościowych,
czynne (aktywne), a więc wykorzystywanie zgromadzonych środków poprzez udzielanie kredytów (pożyczek), lokowanie w innych bankach oraz zakup papierów wartościowych,
pośredniczące…
… są zdeterminowane przez ceny i funkcjonowanie innych banków na rynku. Zasada uniwersalizmu, oznacza to stworzenie dla banków jednolitych warunków działania, tzn. klienci mają prawo wybrania sobie banku, z którego usług skorzystają, a bank w miarę swobodnie, (choć z pewnymi ograniczeniami) może dobierać sobie klientów, niezależnie od branży och działalności.
Prawo bankowe przyjmuje model banku uniwersalnego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz