POWSTANIE I WYGAŚNIĘCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POWSTANIE I WYGAŚNIĘCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - strona 1 POWSTANIE I WYGAŚNIĘCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - strona 2

Fragment notatki:

Powstanie użytkowania wieczystego: 1) USTANOWIENIE ( Art. 234 )- a) nabywcę wyłania się - w drodze przetargu - w drodze bezprzetargowej ( np. gdy o użytkowanie wieczyste ubiega się osoba fizyczna lub prawna, która prowadzi działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową i wychowawczą lub sportowo- turystyczną na cele nie związane z działalnością zarobkową - Art. 28 u.g.n. ). b) do ustanawiania użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości ( Art. 234 ). Konieczna jest umowa, Stronami są: - Skarb Państwa/jednostka samorządu terytorialnego/związek tych jednostek, - osoba fizyczna/osoba prawna Forma: akt notarialny, wymagany wpis do księgi wieczystej Wymogi: - umowa ma określać sposób korzystania ( Art. 239 ). Wg art. 30 Ust. o GN postanowienia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie dotyczące sposobu korzystania z tej nieruchomości podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej. - umowa ma określać czas, na jaki ustanawia się użytkowanie wieczyste c) umowa ma określać opłaty na rzecz właściciela 2) ZASIEDZENIE Powszechnie przyjmuje się, że jest możliwe nabycie użytkowania wieczystego w drodze zasiedzenia przez posiadacza nieruchomości w zakresie użytkowania wieczystego ( posiadanie zależne ), które zostało już na rzecz innego podmiotu ustanowione, a także nabycie przez osobę, na którą użytkownik wieczysty przeniósł swoje prawo bez zachowania formy aktu notarialnego. Stosuje się w drodze analogii przepisy o zasiedzeniu nieruchomości. 3) NABYCIE ( Art. 237 ) Wygaśnięcie użytkowania wieczystego: 1) upływ czasu na jaki zostało ustanowione ( Art. 236 ) 2) zgodne rozwiązanie umowy przez obie strony, 3) rozwiązanie umowy ze względu na jej nienależyte wykonywanie przez użytkownika wieczystego ( Art. 240 ) - jeśli użytkownik wieczysty korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności, jeśli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń. Do 1987 właściwy organ administracji w drodze decyzji administracyjnej sam decydował o rozwiązaniu umowy. Od 1987 nie ma administracyjnego trybu rozwiązania umowy. Obecnie Art. 33 §3 u.g.n. mówi "właściwy organ może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosowanie do art. 240 kc )- powstaje zatem roszczenie o rozwiązanie umowy, które podlega zaspokojeniu w trybie oświadczenia woli użytkownika wieczystego, a w razie jego odmowy w trybie art. 64, 4) konfuzja ( zlanie się w jednej osobie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności )- Art. 69 u.g.n.. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz