Powiat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powiat - strona 1 Powiat - strona 2 Powiat - strona 3

Fragment notatki:


Powiat (3.5.4-3.5.5)
Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działań gmin. Zadania powiatu: Edukacja publiczna ( szkoły ponadgimnazjalne i placówki specjalistyczne )
Ochrona zdrowia ( przychodnie i szpitale ogólne )
Pomoc społeczna ( domy pomocy, ośrodki opiekuńcze )
Wspieranie osób niepełnosprawnych ( rehabilitacja, szkolenia, pomoc, ułatwienia komunikacji) Przeciwdziałanie bezrobociu ( pomoc w poszukiwaniu pracy, pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia , itd.)
Ochrona konsumenta ( powiatowy rz ecznik ochrony konsumenta )
Budowa i utrzymanie dróg pomiędzygminnych Organizowanie publicznego transportu zbiorowego (ponadgminnego) Upowszechniania i ochrony kultury ( biblioteka, kino, dom kultury, ognisko artystyczne, muzeum )
Nadzór budowlany Kultura fizyczna i turystyka ( promocja, zagospodarowanie obszarów rekreacyjnych, współpraca z klubami sportowymi itd.)
Ochrona środowiska w wymiarze ponadgminnym Geodezja, kartografia, kataster (prowadzenie i nadzorowanie służb) Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa ( profilaktyka, utrzymywanie straży pożarnej) Porządek publiczny, bezpieczeństwo powszechne w wymiarze ponadgminnym ( usuwanie zagrożeń, współpraca z policją )
Inne zadania powiatu: Wsparcie organów administracji publicznej (zapewnienie realizacji zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży)
Organizacja przygotowań i przeprowadzenie wyborów powszechnych i referendów Realizacja zadań:
Jednostki wewnętrzne powiatu (rozmaite urzędy i inne jednostki)
Wyodrębnione majątkowo osoby prawne (instytucje kultury, zakłady opieki zdrowotnej, spółki kapitałowe dla działalności przewozowej, kultury fizycznej i turystyki, gospodarki wodnej itd. )
Powiatowi nie wolno prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej
Związki z innymi powiatami - tworzone w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Są to organizacje wyposażone w osobowość prawną, ich organem stanowiącym i kontrolnym jest zgromadzenie w skład którego wchodzą 2 reprezentanci każdego powiatu
Organem wykonawczym jest zarząd związku powoływany przez zgromadzenie
Doraźne porozumienia (porozumienia międzypowiatowe) - zawierane przez powiaty celem powierzenia jednemu z nich prowadzenia oznaczonych zadań publicznych
Powiaty mogą również tworzyć stowarzyszenia , w tym również z gminami i województwami.
Powiat może zlecić realizacje zadań publicznych podmiotom spoza struktury administracji publicznej, na podst. Umowy określającej zadanie i koszty.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz