Administracja samorządowa w powiecie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja samorządowa w powiecie - strona 1 Administracja samorządowa w powiecie - strona 2 Administracja samorządowa w powiecie - strona 3

Fragment notatki:

Administracja samorządowa w powiecie Reforma administracji, dokonana w 1998, a ściślej ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym wprowadza, czy raczej przywraca w Polsce instytucje powiatu, tym samym trójszczeblowy podział administracji terytorialnej. W ramach koncepcji dwustopniowego podziału administracyjnego Sejm uchwalił ustawę z 28 V 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa. Skasowanie powiatów spowodowało, że kompetencje organów stopnia powiatowego przeszły bądź na organy administracji państwowej stopnia podstawowego, czyli gminy, bądź na organy stopnia wojewódzkiego. Tak więc tradycyjny, przedwojenny model podziału na powiaty przetrwał do 1975 r. W sferze politycznej reforma to miała wzmocnić centralne kierownictwo partyjne, przez osłabienie roli terenowych komitetów partii. W sferze państwowej chodziło o umożliwienie dalszej centralizacji administracji i koncentracji zarządzania w gospodarce. W 1989 r. podstawowe przemiany społeczne połączone ze zmianą ustroju państwa, dały podstawy wprowadzenia nowej organizacji samorządu terytorialnego. W roku 1990 odnosiło się wyłączenie do gmin, reforma administracji zakończona została dopiero 1998 r. Konstytucja w art. 164 dopuszcza tworzenie w drodze ustawy innych jednostek samorządu lokalnego lub regionalnego niż gmina. Do takich jednostek zalicza się powiat. Utworzenie, a właściwie odtworzenie historycznej struktury samorządu powiatowego jest poszerzenie idei „małych ojczyzn”, w których lokalna społeczność staje się podmiotem, a nie przedmiotem bieżącej polityki. Gminy oraz powiaty stają się najważniejszymi dla obywatela organami struktury administracyjnej państwa, gdyż właśnie tam, a nie w województwie, będzie ona załatwiała najistotniejsze życiowe sprawy. Ważnymi kryteriami podziału kraju na powiaty była potrzeba rozwiązania lokalnych problemów na miejscu, siłami miejscowych społeczności oraz istniejący układ więzi lokalnych, często o długiej tradycji historycznej. Wielkość powiatu ma być dostosowana do jej usługowych funkcji. Chodzi nie tylko o to, by mieć blisko do wszelkich urzędów, ale by móc sprawować skuteczną kontrolę nad ich działaniem. Powiat ma być obok gminy naszą „oswojoną przestrzenią” stanowiącą oparcie dla lokalnych inicjatyw, dla przejawów miejscowych tożsamości i kulturowych. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi a art. 1, że przez powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Przynależność do wspólnoty powiatowej następuje z mocy prawa, nie jest uzależniona ani od rozstrzygnięcia organów powiatu, ani od woli mieszkańców. Biorąc pod uwagę obszar, powiaty stały się w zasadzie sukcesorami dawnych regionów administracyjnych, należących do systemów organów administracji rządowej. Ustawa o samorządzie powiatowym ustanawia dwie kategorie powiatów: powiat ziemski (obejmuje obszary graniczących ze sobą gmin) miasto na prawach powiatu (obejmuje obszar całego miasta). Obecnie mamy 373 powiaty w tym 308 ziemskich i 65 miast na prawach powiatu.

(…)

konsumenta, promocja powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi.
porządku i bezpieczeństwa publicznego czyli porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa, zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, obronność, wykonywanie zadań powiatowych służb, inspekcji i straży.
łady przestrzennego i ekologicznego czyli geodezja, kartografia…
… powiatu
osobowe, czyli wybór i odwoływanie zarządu powiatu, powołanie odwołanie na wniosek starosty, sekretarza oraz skarbnika powiatu
==- kontrolne, czyli stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz przyjmowanie sprawozdań z jago działalności finansowej, rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania budżetu oraz podejmowania uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi…
… na wykonywaniu przez starostę wobec powiatowych służb, inspekcji i straży kompetencji umożliwiających kształtowanie polityki powiatu. Sprawy nadzoru na działalnością powiatu reguluje ustawa o samorządzie powiatowym. Organami nadzoru są: Prezes Rady Ministrów, wojewoda, a w zakresie spraw finansowych regionalna izba obrachunkowa, a także Naczelny Sąd Administracyjny jako szczegółowy organ. Organy…
… oraz inne uchwały objęte nadzorem regionalnej izby obrachunkowej są przedkładane tej właśnie izbie. Uchwały organów powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych muszą być przekazane niezwłocznie. Organ nadzoru stwierdza nieważność w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały. Organ wszczynając postępowanie w sprawie nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie rozstrzygnięcia nadzorcze…
… tych nie można łączyć ze stanowiskiem członka zarządu powiatu. Przewodniczący rady organizuje prace rady oraz prowadzi jej obrady. Rada pracuje na sesjach, które są ograniczone czasowo. Rada może powoływać komisję, określając ich skład osobowy i przedmiot działania. Jedna komisja ma charakter obligatoryjny (musi być powołana). Jest to komisja rewizyjna dla kontroli zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz