Organy powiatu, rada powiatu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy powiatu, rada powiatu - strona 1 Organy powiatu, rada powiatu - strona 2

Fragment notatki:

Organy powiatu Rada Powiatu Organami powiatu jest rada powiatu i zarząd. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach do 40.000 mieszkańców oraz po 2 na każde rozpoczęte 20.000, ale nie więcej niż 29 radnych. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym. Rada powołuje zarząd, wydaje akty prawa miejscowego, powołuje i odwołuje skarbnika i sekretarza, uchwala budżet, podejmuje uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępców. Przewodniczący zajmuje się organizowaniem pracy rady i prowadzi obrady. Rada może powoływać ze swego grona komisje stałe i doraźne. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Podobnie jak rada gminy powołuje w tym celu komisję rewizyjna. Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeby, ale przynajmniej raz na kwartał. Uchwały rady i zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Statut powiatu określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym. W skład zarządu wchodzą starosta jako jego przewodniczący jego zastępca i pozostali członkowie. Rada wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, Starostę wybiera się bezwzględną liczbą głosów, w głosowaniu tajnym. Członkiem zarządu nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim. Rada musi dokonać wyboru zarządu w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Jeżeli rada nie dokona w tym terminie wyboru ulega rozwiązaniu. Zarząd może być odwołany z powodu nie udzielenia mu absolutorium. Rada może odwołać także starostę na wniosek ¼ rady. Odwołanie następuje większością 3/5 głosów. Odwołanie starosty jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu. W ciągu 3 miesięcy rada wybiera nowy zarząd. Zarząd wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu m.in. gospodaruje mieniem powiatu, przygotowuje projekty uchwał, wykonuje budżet, zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatu oraz jednostek organizacyjnych - komend, inspektoratów. Powiatową administrację zespoloną stanowią starostwo powiatowe, powiatowy urząd pracy, jednostki stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb inspekcji i straży. Do jednostek organizacyjnych należą także: domy pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły ponadpodstawowe, instytucje kulturalne. W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku - ocena zagrożeń porządku publicznego, opiniowanie pracy Policji. Przewodniczącym komisji jest starosta. Starosta organizuje pracę zarządu i starostwa powiatowego. Kieruje bieżącymi sprawami powiatu, reprezentuje powiat na zewnątrz. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz