Potrzeby wodne stawów rybnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Potrzeby wodne stawów rybnych.
Obejmują one:
wodę potrzebną do ich zalania
wodę potrzebną do podtrzymania zalewu
wodę potrzebną do stałej wymiany w okresie eksploatacji
Zapotrzebowanie dla stawów rybnych można obliczyć ze wzoru:
PS - potrzeby wodne stawów, wynikające z napełnienia i uzupełnienia strat w okresie eksploatacji [m3/s]
V - pożądane napełnienie stawu [m3]
Vp - napełnienie początkowe stawu [m3]
Δt - długość przedziału czasowego [s]
Str - straty wody na parowanie i filtrację [m3/s]
Wielkość strat na parowanie można obliczyć na podstawie przybliżonej zależności między parowaniem z powierzchni stawu i ewapotranspiracją potencjalną E = α · ETp
E - parowanie z powierzchni stawu rybnego [mm]
α - współczynnik korekcyjny
Etp - ewapotranspiracja potencjalna wg Penmanna
W praktyce inżynierskiej do obliczania parowania ze swobodnego zwierciadła wody można stosować wzór Schmucka (1968r.)
E = k · d · w
E - parowanie ze swobodnego zwierciadła wody [mm/miesiąc]
d - średni miesięczny niedosyt wilgotności powietrza [mm Hg]
w - średnia miesięczna prędkość wiatru [m/s]
k - współczynnik - o wartościach:
Miesiące
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
k
9,5
9,8
11,1
10,0
10,3
8,4
8,6
9,2
9,3
11,6
9,8
10,0
Zadania gospodarki wodnej rolnictwa:
Rozwój demograficzny i cywilizacyjny powoduje stałe zmniejszanie się powierzchni użytków rolnych przypadających na 1 mieszkańca.
Struktura użytkowania powierzchni kraju w ha/1 mieszkańca
Rodzaj użytkowania
Lata
1980
1990
1995
Użytki rolne
0,54
0,49
0,48
Lasy i zadrzewienia
0,25
0,23
0,23
Osiedla
0,02
0,02
0,03
Powierzchnia Polski na 1 mieszkańca
0,88
0,82
0,81
Po osiągnięciu pełnego nawożenia, głównym czynnikiem zwiększenia produkcji roślinnej i zwierzęcej staje się woda. Dlatego ważne jest aby:
doskonalić techniczne rozwiązania melioracji wodnych


(…)

… do nawodnień wymaga pełnej renowacji i modernizacji urządzeń melioracyjnych. Racjonalne gospodarowanie wodą na terenach rolniczych, powinno uniezależniać produkcje rolną od zmian klimatycznych.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz