Postępowanie sądowo-administracyjne-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie sądowo-administracyjne-pytania i odpowiedzi - strona 1 Postępowanie sądowo-administracyjne-pytania i odpowiedzi - strona 2 Postępowanie sądowo-administracyjne-pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp Co oznacza prawo do sądu w art. 45 Konstytucji i w prawie międzynarodowym? *prawo do procesu sprawiedliwego
*prawo do procesu jawnego
*uprawnienie do załatwienia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (konwencji międzynarodowej - w odpowiednim terminie)
*prawo do załatwienia sprawy przez sąd właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły
Kto sprawuje wymiar sprawiedliwości w świetle art. 175 Konstytucji? Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne, wojskowe
Co oznacza, że sąd administracyjny wymierza sprawiedliwość? Zasada 2-instancyjności oznacza prawo do 2-krotnego merytorycznego załatwienia sprawy. Natomiast sądy adm nigdy nie załatwiały merytorycznych spraw. Dla sądu administracyjnego zasada ta oznacza prawo do 2-krotnego skontrolowania legalności działań administracji i rozstrzygania sporów kompetencyjnych wymienionych w ustawie.
Art. 176 konst. Postępowanie sądowej jest co najmniej 2-instancyjne; ustrój i właściwość poszczególnych sądów określają ustawy (ust. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)
Co stanowi art. 236 Konstytucji? Ustawodawca w tym artykule postanowił, że w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji mają zostać uchwalone nowe przepisy regulujące ustrój i postępowanie przed sądami administracyjnymi tak aby wdrożyć zasadę 2-instancyjności przed tymi sądami. Do momentu uchwalania tych ustaw obowiązywało obowiązywanie rewizji nadzwyczajnej przed sądami administracyjnymi (rewizję usunięto dawno temu twierdząc ze jest zbędna).
Co wprowadzono ust z 25.07.200 2 oraz ust z 30.08.2002? Wprowadzono zasadę 2-instancyjności, powstały dwa szczeble sądownictwa:
*1 instancja - podstawowa -wojewódzkie sądy administracyjne
*2 instancja
-NSA z siedzibą w Warszawie
w świetle obowiązującego prawa, Konstytucji, ust z 25.07 i 30.08:
*sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy:
-organami samorządu i organizacji rządowej
-samorządowymi kolegiami odwoławczymi,
przy czym kontrola ta sprawowana jest pod kątem widzenia zgodności z prawem (kontrola legalności a nie celowości). Niedopuszczalna jest kontrola celowości i kontrola merytoryczna, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.
Co stanowi art. 4 Konstytucji? Stanowi, że sędziowie sądów administracyjnych są niezawiśli i podlegają konstytucji i ustawom.
Kto powołuje sędziów WSA i NSA?

(…)

Krajowej Rady Sądownictwa (organ samorządu sędziowskiego)
Jakie są kwalifikacje sędziego WSA?
musi mieć obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
jest nieskazitelnego charakteru
ma ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskany tytuł mgr lub zagraniczne uznane w Polsce
stan zdrowia właściwy
ukończone 35 lat
wysoki poziom wiedzy w dziedzinie administracji publicznej…
… który jest zaskarżony, strony, prokurator, rzecznik praw obywatelskich.
Przymusowi adwokackiemu podlega tylko strona, prokurator i rzecznik praw obywatelskich nie korzystają z adwokatów, sami piszą i składają skargi.
Co to jest przymus adwokacki i na czym polega? Przymus adwokacki polega na tym, że skarga kasacyjna, która jest skomplikowanym pismem procesowym powinna być sporządzona przez: adwokata, radcę prawnego we wszystkich sprawach administracyjnych, doradcę podatkowego w sprawach zobowiązań podatkowych, rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej. Kogo nie dotyczy przymus adwokacki, kto jest zwolniony? Jakie funkcje trzeba pełnić żeby móc samemu złożyć skargę kasacyjną?
- rzecznik praw obywatelskich i prokurator jako skarżący
- te spośród stron, które są:
- sędzią - prokuratorem
- notariuszem
- radcą…
… prawa
-w sprawach wiz wydawanych przez konsulów z wyjątkiem wiz wydawanych cudzoziemcom będących członkiem rodziny obywatela UE albo państwa członkowskiego oraz strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
-zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego
4. kontroluje te działania organów administracji, które są podejmowane w formie postanowienia…
… kasacyjnej (obowiązuje tu przymus adwokacki) 8. post. o odrzuceniu zażalenia 9. post. o zwrocie kosztów postępowania
10. post. o ukaraniu grzywną. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Jak wygląda zażalenie?
- pisemnie
- powinno zawierać wszystkie elementy pisma procesowego (oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska albo nazwy stron, ich przedstawicieli…
…; 2 lata pracy w charakterze asesora sądowego (musiał być sędziom sądu rejonowego)
Profesor i dr habilitowany nauk prawnych, wtedy nie dotyczą go warunki stażowe
Jakie są kwalifikacje sędziego NSA?
Takie same ja sędziego WSA. Inne elementy: granica wieku podwyższona do 40 lat, podwyższony czas stażu do 10 lat na stanowisku notariusza, prokuratora, radcy prawnego.
Jakie są kwalifikacje asesora WSA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz