postepowanie sądowo-administaracyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3276
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
postepowanie sądowo-administaracyjne - strona 1 postepowanie sądowo-administaracyjne - strona 2 postepowanie sądowo-administaracyjne - strona 3

Fragment notatki:

Postępowanie sądowo - administracyjne Źródła prawa:
ustawa z 25 lipca 2002 roku - prawo o ustroju sadów administracyjnych - Dz.U. nr 153 poz. 289 z.p. zm.
ustawa z 30 sierpnia 2002 roku - prawo o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi - Dz.U. nr 153, poz. 1270 z. p zm. ustawa z 30 sierpnia 2002 roku - prawo o ustroju Sądów administracyjnych i Ustawa Prawo o postępowaniu przed Sądami administracyjnymi - Dz.U. nr 153 poz. 1271 z.p.zm.
Ewolucja sądownictwa administracyjnego w Polsce
Konstytucja marcowa z 1921 roku zapowiedziała w art. 73 powołanie sądu administracyjnego i ogólnie określa ogólne zasady jego ustroju wskazując, że na jego czele stoi Najwyższy Trybunał Administracyjny (NTA);
Najwyższy Trybunał Administracyjny - powołany został do życia ustawą z dnia 3 sierpnia 1922 roku. Był to sąd jednoinstancyjny o kompetencjach kasacyjnych, orzekający w sprawach określonych klauzulą generalną z enumeracją wyjątków;
mimo zapowiedzi - sąd niższej instancji nie został powołany na całym terytorium kraju. Funkcjonowały tylko sądy wojewódzkie w Katowicach, Toruniu i Poznaniu. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) ma status podobny do Sądu Najwyższego. Sad apelacyjny nie ma możliwości uchylić decyzji i wydać nowej. Jak decyzja jest wadliwa tylko ja uchyla. Najwyższy Sąd administracyjny został powołany jedynie do tego, aby uchylać wadliwe decyzje. W okresie międzywojennym nie były tworzone sądy niższej instancji. Jedynie w 3 województwach powstały sądy administracyjne. Przy czym były to sądy pierwszoinstancyjne. ustawa z dnia 26 marca 1935 roku - powołano inwalidzki sąd administracyjny, orzekający w kwestiach legalności orzeczeń wydanych w sprawie zaopatrzeń inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób pozostałych po inwalidach;
po II wojnie światowej nie reaktywowano NTA, ale w 1946 roku działało dwuinstancyjne sądownictwo ubezpieczeń społecznych;
Ustawą z dnia 31 stycznia 1980 roku o Najwyższym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie kpa reaktywowano sądownictwo administracyjne.
Przeobrażenia lat 70-tych i wpływy państw innych spowodowały w Polsce to, że w 1980 roku ustawą styczniową wprowadzono jeden sąd administracyjny w Polsce - NSA. Pierwsze zapisy o NSA zawarto w kpa. NSA był sądem jednoinstancyjnym działającym w terenie poprzez ośrodki zamiejscowe;
początkowo NSA działał w oparciu o zasadę enumeracji pozytywnej przedmiotu zaskarżenia, ale od 1990 roku wprowadzono zasadę klauzuli generalnej;
w 1995 roku uchylono nową ustawę o NSA;
konstytucja RP z 1997 roku formułuje wymóg funkcjonowania dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego. Klauzula generalna - można zaskarżyć

(…)

… o NSA;
konstytucja RP z 1997 roku formułuje wymóg funkcjonowania dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego. Klauzula generalna - można zaskarżyć każdą decyzję poza pewnymi wyjątkami, które jednak ograniczono. Mianowicie każda decyzja niezależnie od jej treści nadawała się do kontroli, ale spod kontroli wyjęte były decyzje Urzędu Ochrony Państwa - ale i to zmieniono. W 1995 roku - 11 maja uchwalano…
… (każde województwo ma swój sąd administracyjny). Jest tylko jeden sąd II instancji i jest to NSA. Jak rozgraniczyć kompetencje między nimi? Ustawa PPSa w art. 13 wskazuje na domniemanie, że w sprawie sądowo - administracyjnej w I instancji jest właściwy wojewódzki sąd administracyjny - chyba, że ustawa stanowi inaczej. Zatem można domniemywać, że każda sprawa należy do właściwości WSA. Właściwość NSA…
… - administracyjnego :
skarżący (podmiot który wnosi skargę) organ (podmiot którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi)
ze stronami wiąże się problem zdolności sądowej, zdolności procesowej i postulacyjnej.
Postępowanie sądowo - administracyjne oparte jest na zasadzie kontradyktoryjności. Pojęciem strona oznacza się i skarżącego i organ. Kwestia wielości stron może dotyczyć skarżącego - skarga…
… są to podmioty na prawach trony. Zdolność procesowa
to zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach sądowo - administracyjnych;
zdolność procesową posiadają: osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
osoby prawne jednostki organizacyjne posiadające zdolność sądową w postępowaniu sądowo - administracyjnym;
Jest to zdolność do dokonywania czynności procesowych, czyli dokonywania takich czynności…
…);
powyższy zakaz odnosi się także do sprawy już prawomocnie osądzonej;
Prawomocność res iudicata - powaga rzeczy osądzonej. Jeżeli sąd administracyjny wydał prawomocne orzeczenie - nie ma możliwości jego wzruszenia. Odrzuceniu podlega ponowny wniosek o to samo. W zwyczajnym postępowaniu nie ma możliwości ponownego rozpoznania, chyba że w postępowaniu nadzwyczajnym (o wznowienie postępowania). Skutki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz