Postępowanie karne- test 13

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie karne- test 13 - strona 1 Postępowanie karne- test 13 - strona 2

Fragment notatki:

1. Jeżeli jedną apelację złożył obrońca, a drugą oskarżony, sąd: a: rozpatrzy tylko apelację oskarżonego, gdyż jest on dysponentem apelacji
b; rozpatrzy tylko apelację obrońcy, gdyż jest on podmiotem profesjonalnym c: rozpatrzy obie apelację na równi d: nie rozpatrzy żadnej 2. Powód cywilny może wnieść apelację: a: zawsze na korzyść i na niekorzyść b: zawsze na korzyść, natomiast na niekorzyść jedynie co do powództwa c: na korzyść i na niekorzyść tylko co do powództwa
d: tylko na korzyść 3. Jeżeli braki w apelacji są nieusuwalne: a: Przewodniczący składu wydaje postanowienie o odrzuceniu apelacji b: Prezes wydaje postanowienie o oddaleniu apelacji
c: Prezes wydaje zarządzenie o odmowie przyjęcia apelacji
d: Przewodniczący składu wydaje zarządzenie o odmowie przyjęcia apelacji 4. Terminem do wniesienia apelacji w trybie nadzwyczajnym jest: a: 7 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem
b: 14 dni od doręczenia wnioskodawcy wyroku sądu I instancji wraz z uzasadnieniem c: 14 dni od doręczenia wyroku sądu I instancji i 7 dni na uzasadnienie wyroku d: 7 dni na złożenie apelacji liczone od ogłoszenia wyroku i 14 dni na uzupełnienie apelacji po doręczeniu uzasadnienia 5. Wyjście poza apelację nie dotyczy: a: bezwzględnej przyczyny odwoławczej b: względnej przyczyny odwoławczej c: skorygowania kwalifikacji prawnej poza granicami zaskarżenia d: rażącej niesprawiedliwości orzeczenia, jeżeli apelacja dotyczyła innych uchybień 6. Na rozprawie apelacyjnej udział oskarżonego: a: pozbawionego wolności nie jest obowiązkowy b: pozbawionego wolności jest obowiązkowy c: pozbawionego wolności jest obligatoryjny d: pozbawionego wolności jest obowiązkowy, jeśli ustawa nie stanowi inaczej 7. Jeżeli skarga apelacyjna na etapie rozpoznawczym została źle oceniona: a: prezes wydaje zarządzenie o odmowie przyjęcia b: sąd wydaje zarządzenie o odrzuceniu skargi
c; sąd wydaje postanowienie o oddaleniu skargi d: sąd wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia skargi 8. Zakaz reformationis in peius dotyczy sprawy: a: kilku złożonych apelacji na korzyść b: kilku złożonych apelacji na niekorzyść c: w której skazano oskarżonego bez rozprawy d: w trybie skargi krzyżowej 9. Zgodnie z zasadą ne peius, jeżeli sąd I instancji wydal wyrok warunkowo umarzający, sąd odwoławczy może: a: zaostrzyć karę i skazać na 1 rok pozbawienia wolności b: zmienić wyrok sądu I instancji c: uchylić wyrok sądu I instancji i przekazać do ponownego rozpoznania d: zaostrzyć karę i skazać na karę pozbawienia wolności do 2 lat 10. Jeżeli sąd I instancji orzekł karę dożywotniego pozbawienia wolności, na rozprawie apelacyjnej sąd odwoławczy będzie orzekał w składzie: a: zawsze ławniczym b: 3 sędziów zawodowych c: 5 sędziów zawodowych d: 2 sędziów + 3 ławników

(…)

… przygotowawcze c: przez sąd właściwy do rozpoznania sprawy d: przez prokuratora nadrzędnego, a jeśli się nie przychyli - przez sąd właściwy dla sprawy 15. Zażalenie nie przysługuje na postanowienie: a: zamykające drogę do wydania wyroku b: dotyczące oddalenia wniosku dowodowego c: dotyczące środków zapobiegawczych d: co do których przepis szczególny przewiduje zażalenie …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz