Postępowanie karne- test 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie karne- test 12 - strona 1 Postępowanie karne- test 12 - strona 2

Fragment notatki:

1. Przewód sądowy podczas rozprawy apelacyjnej rozpoczyna: a: odczytanie AO b: wywołanie sprawy c: odczytanie wyroku sądu I instancji d: ustne sprawozdanie sędziego sprawozdawcy 2. Czy oskarżony może cofnąć środek odwoławczy wniesiony na jego rzecz przez obronę? a: Tak, zawsze b: Nie, jeśli zachodzi okoliczność obrony obligatoryjnej c: Tak, jeśli zachodzi okoliczność obrony obligatoryjnej d: Nie, nigdy 3. Rozpoznając apelację od wyroku sądu I instancji, sąd odwoławczy nie może: a: przekazać sprawy do rozpoznania SN b: zmienić zaskarżonego wyroku
c: utrzymać zaskarżony wyrok w mocy d: uchylić zaskarżony wyrok 4. W razie ujawnienia się bezwzględnej przyczyny odwoławczej, sąd odwoławczy co do zasady zaskarżone orzeczenie: a: utrzyma w mocy b: zmieni c: uchyli d: przejmuje do własnego rozpoznania 5. Jeżeli wyrok sądu I instancji nie został podpisany przez jednego z uczestniczących w jego wydaniu ławników, wtedy: a: podlega uchyleniu, gdy jest to wyrok uniewinniający b: podlega uchyleniu w każdym przypadku c: podlega uchyleniu jedynie, gdy zgłoszono taki zarzut w apelacji d: powinien zostać zwrócony do sadu I instancji w celu złożenia podpisu brakującego
6. W postępowaniu odwoławczym rażąco niesprawiedliwe orzeczenie: a: musi ulec zmianie b: może zostać zmieniony tylko na korzyść oskarżonego c: może zostać uchylone tylko na korzyść oskarżonego d: może zostać zmienione tylko na korzyść pokrzywdzonego 7. Jeżeli SO orzekał w I instancji w sprawie należącej do właściwości SR, uchybienie takie: a: stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą b: zawsze skutkuje uchyleniem przez sąd odwoławczy takiego orzeczenia c: może skutkować uchyleniem orzeczenia, jeżeli nastąpiło ono z obrazą przepisów d: może skutkować uchyleniem orzeczenia, jeżeli nastąpiło ono z obrazą przepisów i mogło mieć dodatkowo wpływ na treść orzeczenia zapadłego w I instancji 8. Do względnych przyczyn odwoławczych zaliczamy:
a: rażącą niesprawiedliwość orzeczenia b: niewspółmierność kary c: każde naruszenie prawa materialnego d: każdy błąd w ustaleniach faktycznych 9. Rozpoznając apelację , sąd odwoławczy:
a: nie może przeprowadzić nowych dowodów
b: może w wyjątkowych sytuacjach dokonać uzupełniającego postępowania dowodowego c: może prowadzić dowody jedynie z urzędu d: nigdy nie może przeprowadzić dowodów co do istoty sprawy 10. Na rozprawie apelacyjnej prawo do zabrania głosu w pierwszej kolejności przysługuje: a: wnoszącemu apelację b: oskarżycielowi c: oskarżonemu
d: osobie wzywanej przez sąd 11. W polskim postępowaniu karnym zakaz reformationis in peius nie stosuje się w postępowaniu toczącym się : a: na skutek rozpoznania apelacji b: na skutek rozpoznania zażalenia c: na skutek uwzględnienia sprzeciwu d: po przekazaniu sprawy przez sąd odwoławczy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji

(…)

…: Tak, ale tylko jeżeli apelacja złożona na korzyść d: Nie, nigdy 15. Apelacji nie może wnieść: a: pełnomocnik b: pokrzywdzony od wyroku skazującego c: oskarżyciel posiłkowy od wyroku warunkowo umarzającego d: quasi- pozwany cywilnie …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz