Postępowanie egzekucyjne w administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 15659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie egzekucyjne w administracji - strona 1 Postępowanie egzekucyjne w administracji - strona 2 Postępowanie egzekucyjne w administracji - strona 3

Fragment notatki:

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z komentarzem. Notatka ma 57 stron i w przystępny sposób streszcza ustawę, zwracając uwagę na najważniejsze jej elementy. Notatka zawiera podstawowe zasady postępowania egzekucyjnego w administracji, definicję pojęć ustawowych oraz adnotacje do kluczowych artykułów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Skrypt zawiera opis: Prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji;
Stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych tylko w ustawie;Stosowania najmniej uciążliwego środka egzekucyjnego;
Niezbędności;Poszanowania minimum egzystencji; Niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków represyjnych; Prowadzenia egzekucji w porze dziennej. Wyjaśnia zagadnienie: tytuł wykonawczego, organy egzekucyjne i nadzorcze, zarzuty, skarga, zbieg egzekucji, grzywna, przedmiot egzekucji. Notatka wyjaśnia pojęcie uczestnika postępowania egzekucyjnego w administracji. W skrypcie w sposób jasny wyjaśniono zawartość poszczególnych artykułów ustawy, w kontekście omawianego zagadnienia. Notatka po analizie każdego zagadnienia, zawiera przykładowe pytania z odpowiedziami, pozwalające sprawdzić wiedzę w temacie postępowania egzekucyjnego w administracji. Opisano również etapy postępowanie egzekucyjnego i podstawę prawną egzekucji.

Postępowanie egzekucyjne w administracji
Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego: postępowanie egzekucyjne ma miejsce po postępowaniu administracyjnym, gdy zobowiązany nie wykonał ciążącego na nim obowiązku z postępowania. Dział 1 ustawy z 7 rozdziałami (zwłaszcza rozdział 1 i 3!!! Dz.U.02.110.968).
Trzy funkcje zasad:
Opisowa - ogólne założenia postępowania egzekucyjnego w administracji;
Interpretacyjna - podstawowe dyrektywy;
Ochronna - naruszenie zasad powoduje określone negatywne skutki dla danego podmiotu.
Zasady (rozdział 1 i 3 ustawy):
Prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji;
Stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych tylko w ustawie;
Stosowania najmniej uciążliwego środka egzekucyjnego;
Niezbędności;
Poszanowania minimum egzystencji;
Upomnienia;
Niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków represyjnych;
Prowadzenia egzekucji w porze dziennej.
Z tych zasad wynikają konsekwencje - są w przepisie - trzeba się nauczyć z ustawy!!!
Naruszenie ww. zasad stanowi podstawy do złożenia przez zobowiązanego środka zaskarżenia w postaci:
zarzutów - jest to konsekwencją naruszenia zasad upomnienia, niezbędności, stosowania najłagodniejszego środka i stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie
skargi na czynności egzekucyjne, np. w razie naruszenia zasady prowadzenia egzekucji w porze dziennej, zasady prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji. Może stanowić przyczynę uzasadniającą umorzenie postępowania egzekucyjnego, gdy naruszono by zasadę upomnienia i zasadę niezbędności.
Trzeba znać słowniczek z ustawy!!! Zwłaszcza pojęcia: zobowiązany, wierzyciel, organ egzekucyjny, środek egzekucyjny itd.
Art. 1a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  1)  biegłym skarbowym - rozumie się przez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych skarbowych prowadzoną przez izbę skarbową,
  2)  czynności egzekucyjnej - rozumie się przez to wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego,
  3)  dłużniku zajętej wierzytelności - rozumie się przez to dłużnika zobowiązanego, jak również bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działal ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz