Postępowanie administracyjne - zawieszenie postępowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - zawieszenie postępowania - strona 1 Postępowanie administracyjne - zawieszenie postępowania - strona 2 Postępowanie administracyjne - zawieszenie postępowania - strona 3

Fragment notatki:

. Zawieszenie postępowania (art. 97 - 103 k.p.a.) Postępowanie nie zawsze kończy się wydaniem decyzji (co do istoty sprawy-merytorycznej) bądź zawarciem ugody administracyjnej . Występują okoliczności , które powodują, że dalszy bieg sprawy jest niemożliwy lub niecelowy dopóki nie nastąpi dalsze wydarzenie umożliwiające kontynuowanie postępowania. Wystąpienie przeszkody  zawieszenie bądź umorzenie postępowania Przyczyny zawieszenia postępowania
1) obligatoryjne 2) fakultatywne Ad1. - art.97 k.p.a .
śmierć strony lub jednej ze stron , jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności z art. 30§ 5 tj.  przy spadku, nie działają(jako str.) osoby sprawujące zarząd majątkiem
 przy ich braku jeżeli nie działa kurator (Sąd na wniosek org.)
 umorzenie - jeżeli spr. dotyczy osobistych praw lub obowiązków zmarłej osoby a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe na podstawie art.
105,
śmierć przedstawiciela ustawowego strony, utrata przez stronę lub przez jej ust. przedstawiciela zdl. do czn. pr, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozpatrzenia zagadnienia wstępnego przez organ lub Sąd (zagadnienie wstępne: np. czy str. jest obywatelem Polski)
Kiedy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ adm. pub. podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie stron. Organ , który z przyczyn 1-3(przyczyny oblig.) zawiesił postępowanie wszczęte z urzędu jest zobowiązany podjąć kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postep. Tak samo powinien postąpić organ w razie zawieszenia z tej samej przyczyny postęp. wszczętego na żądanie stron , jeżeli interes społeczny przemawia za załatwieniem sprawy ( art.99)
Gdy postępowanie zostało zawieszone z powodu konieczności uprzedniego rozstrzygnięcia zagad. wstępnego organ winien:
wystąpić równocześnie do właściwego organu albo do Sądu o rozstrzygnięcie tegoż zagadnienia albo wezwać stronę do wystąpienia o to w wyznaczonym terminie, chyba że str . wykaże że już zwróciła się w tej spr . do wł. org. lub Sądu(100§ 1)
załatwić sprawę rozstrzygając spr.

(…)

… postanowienie.
Odmowa zawieszenia postęp. również następuje w drodze postanowienia.
Organ zawiadamia strony ( przy zawieszeniu postęp. na żądanie str. organ poucza o (98§2- patrz. akapit wyżej)
Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy str. zażalenie(101§3)
Zawieszenie postęp. wstrzymuje bieg terminów przewidziany w kodeksie(103)
W czasie zawieszenia postep. organ może podejmować czynności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz