Postępowanie administracyjne - Zakres podmiotowy postępowania administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1855
Wyświetleń: 9842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - Zakres podmiotowy postępowania administracyjnego - strona 1 Postępowanie administracyjne - Zakres podmiotowy postępowania administracyjnego - strona 2 Postępowanie administracyjne - Zakres podmiotowy postępowania administracyjnego - strona 3

Fragment notatki:


...1. Zakres podmiotowy KPA
Zakres podmiotowy postępowania administracyjnego sensu stricto wyznacza pojęcie organu administracji publicznej.
Przepisy KPA o ogólnym postępowaniu adm. stosują przede wszystkim organy adm. publicznej o znaczeniu ustrojowym- organy, które zostały powołane do wykonywania adm. publicznej. Są to przede wszystkim organy adm. rządowej i organy samorządu terytorialnego. Kodeks wymienia też drugą grupę podmiotów stosujących przepisy KPA. Są to organy inne niż organy adm. rządowej czy samorządu terytor, lub inne podmioty (organy organizacji społ., organy przedsiębiorstw państwowych, spółek). Ta druga grupa organów może stosować przepisy KPA, gdy zostaną te organy lub podmioty powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień zawartych z organami adm, rządowej lub samorządu terytor. do załatwiania indywidualnych spraw w drodze decyzji adm.
Przepisy KPA mogą stosować organy adm. w znaczeniu ustrojowym i funkcjonalnym, czyli te, które wykonują pewne zlecone funkcje z zakresu adm...

...Strona postępowania – według art.28 KPA stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny (zgodny z prawem i chroniony przez prawo) lub obowiązek .
Stronami postępowania mogą być osoby fizyczne i osoby prawne
W ujęciu materialno-prawnym strony zakłada się że przepis poszczególnych ustaw zaliczanych do materialnego prawa adm. wskazuje komu przysługuje status strony w postępowaniu administracyjnym przy czym podmiot taki musi legitymować się interesem prawnym...

1. Zakres podmiotowy KPA
Zakres podmiotowy postępowania administracyjnego sensu stricto wyznacza pojęcie organu administracji publicznej.
Przepisy KPA o ogólnym postępowaniu adm. stosują przede wszystkim organy adm. publicznej o znaczeniu ustrojowym- organy, które zostały powołane do wykonywania adm. publicznej. Są to przede wszystkim organy adm. rządowej i organy samorządu terytorialnego. Kodeks wymienia też drugą grupę podmiotów stosujących przepisy KPA. Są to organy inne niż organy adm. rządowej czy samorządu terytor, lub inne podmioty (organy organizacji społ., organy przedsiębiorstw państwowych, spółek). Ta druga grupa organów może stosować przepisy KPA, gdy zostaną te organy lub podmioty powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień zawartych z organami adm, rządowej lub samorządu terytor. do załatwiania indywidualnych spraw w drodze decyzji adm. Przepisy KPA mogą stosować organy adm. w znaczeniu ustrojowym i funkcjonalnym, czyli te, które wykonują pewne zlecone funkcje z zakresu adm.
2.Zakres przedmiotowy KPA
Określając przedmiot postępowania administracyjnego sensu stricto używa określenia "sprawa indywidualne"
Wskazanie zakresu przedmiotowego- czyli wskazanie sprawy, w której stosowane są przepisy KPA. Tą sprawą, która jest przedmiotem postępowania adm., jest sprawa należąca do właściwości organów, które mają stosować przepisy KPA, o charakterze indywidualnym i zewnętrznym, załatwiana w drodze decyzji adm. Występują tu 3 przesłanki:
- wskazania rodzaju sprawy - musi być to sprawa należąca do właściwości organów stosujących przepisy KPA
- wskazania charakteru sprawy - pewne cechy, którym ta sprawa ma odpowiadać. Sprawa ta musi być indywidualna i zewnętrzna. Oznacza to, że nie wszystkie sprawy będą załatwiane w

(…)

… organu właściwego do prowadzenia nastąpi w drodze postanowienia wydanego przez organ wyższego stopnia. Na to postanowienie nie przysługuje zażalenie. Jest to postanowienie kończące dane postępowanie wpadkowe. Istotą tego postanowienia jest zmiana właściwości organu. W przypadku samorządowych kolegiów odwoławczych wyłączenie sko i wskazania innego dokonuje Minister Właściwy do Spraw Administracyjnych
8…
… jest płynny, nie eliminuje udziału reprezentowanego. Pełnomocnictwo wygasa, gdy:
- zdarzenie poza procesowe dotyczące bądź to pełnomocnika, bądź mocodawcy (np. śmierć)
- zdarzenie procesowe (np. spełnienie celu do którego pełnomocnik został powołany)
- wypowiedzenie pełnomocnictwa (formalnie nie jest uprawniony, gdyż nadanie pełnomocnictwa to czynność jednostronna, faktycznie jednak się tak zdarza…
… na które nie służy żaden środek zaskarżenia - jest to postępowanie końcowe. Konsekwencja takiego postanowienia jest wskazanie organu uprawnionego do podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie. W sprawach nie cierpiących zwłoki organ który prowadzi postępowanie przed rozstrzygnięciem sporu podejmuje działania tylko niezbędne mające na uwadze interes strony lub interes społeczny.
7.Wyłączenie pracownika i organu wyłączenie…
… działają organy ustawowe bądź statutowe
- jednostki nie posiadające osobowości prawnej - działają za pośrednictwem swoich ustawowych bądź statutowych organów. 9. Pełnomocnik strony(kto może być pełnomocnikiem?)
Pełnomocnictwo - powinno być udzielane na piśmie bądź ustnie do protokołu - art.33$1 i 2 KPA. Pełnomocnictwo - strona własną wolą decyduje o przedstawicielstwie - czasem obowiązuje przymus
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz