Postępowanie administracyjne wykłady całość - Kodyfikacja austriacka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 5684
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne wykłady całość - Kodyfikacja austriacka  - strona 1 Postępowanie administracyjne wykłady całość - Kodyfikacja austriacka  - strona 2 Postępowanie administracyjne wykłady całość - Kodyfikacja austriacka  - strona 3

Fragment notatki:

We wstępie ujęty został rozwój historyczny postępowania administracyjnego, już od kodeksu austriackiego z 1925 roku. W notatce określony został zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego. W szczegółowy sposób opisano postępowanie jurysdykcyjne, postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowanie w sprawach skarg i wniosków, postępowanie w wypadku sporów kompetencyjnych. Omówione zostały podstawowe zasady postępowania administracyjnego takie jak: zasada praworządności, uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli, zasada prawdy obiektywnej, zasada pogłębiania zaufania obywateli, zasada informowania stron postępowania, czynnego udział stron w postępowania, zasada pisemności, szybkości i prostoty i przekonywania, oraz inne podstawowe zasady postępowania administracyjnego. w notatce postępowania administracyjne przybliżone zostało zagadnienie organów prowadzących postępowanie, w tym organów naczelnych, ich właściwość i ewentualne spory o właściwość. Notatka opisuje przypadki wyłączenia pracownia lub organu, oraz postępowania po ich wyłączeniu. W notatce zdefiniowane zostały podstawowe pojęcia z dziedziny postępowania administracyjnego jak: strona, organizacja społeczna, prokurator, terminy urzędowe i ustawowe, przywrócenie terminu, obliczanie terminu, doręczenie, oraz różne jego formy, wezwanie, pomoc prawna, protokoły i adnotacje, oraz bardzo wiele innych. Pojęcia opisane są w sposób wyczerpujący i szczegółowy. Zagadnienie uporządkowane są problemowo, co sprawia, że nauka jest bardziej efektywna. Postępowanie sądowe zostało w bardzo jasny sposób opisane, każdy z możliwych dowodów został opisany i scharakteryzowany. Dokładnie opisano wszystkie możliwe rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego. Przybliżono również w notatce środki odwoławcze, tryb ich wnoszenia, oraz nadzwyczajne środki odwoławcze. Opisano również postępowania egzekucyjne i przedmiot egzekucji i środki służące przeciwdziałaniu egzekucji. Na koniec opisana została pokrótce działalność Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Postępowanie administracyjne, w dwóch ujęciach:
szerokie - zespół przepisów regulujących wszelkie postępowania przed organami administracji,
węższe - ciąg czynności proceduralnych podejmowanych w celu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej przez podmioty administracji oraz ciąg czynności proceduralnych podejmowanych w celu weryfikacji tych rozstrzygnięć.
Powstanie postępowania.
Prawo administracyjne rozwinęło się na przełomie XVII i XVIII w. (pod koniec państwa absolutnego). Administracja ma działać w interesie publicznym, w interesie monarchy. Normy proceduralne to instrukcje dla urzędników, za ich naruszenie w stosunku do obywatela nie ponosili żadnej odpowiedzialności. Brak instytucji odwołania, brak kontroli zewnętrznej administracji.
W XIX w. pod wpływem ideologii rewolucyjnej pojawiła się teoria liberalnego państwa prawnego. Źródłem prawa nie była już wola monarchy tylko przechodziła na parlament, powstawały ustawy parlamentarne, normy prawne stały się dwustronnie obowiązujące (zarówno obywateli jak i ustawodawcę). Pierwsze ustawy miały charakter ogólny, wyznaczały ogólne normy prawne, a administracja miała je rozszerzać. Zaczęto określać kompetencje organów, czym wolno danemu organowi się zająć. Zaczęły powstawać normy proceduralne w toku działania organów administracji, początkowo o charakterze ogólnym. Była różnorodność procedur działania administracji dotycząca pojedynczych spraw. Zaczęto tę mn ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz