Postępowanie administracyjne wykłady całość

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3136
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne wykłady całość - strona 1 Postępowanie administracyjne wykłady całość - strona 2 Postępowanie administracyjne wykłady całość - strona 3

Fragment notatki:

Postępowanie administracyjne, w dwóch ujęciach: szerokim i wąskim. Powstanie postępowania. Kodyfikacja austriacka. Zakres obowiązywania KPA. Postępowanie jurysdykcyjne. Decyzja administracyjna. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków. Postępowanie dotyczące rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy organami administracji publicznej jak też administracją a sądami. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Zasada praworządności. Zasada uwzględniania z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu obywateli. Zasada prawdy obiektywnej. Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa. Zasada informowania stron i innych uczestników postępowania. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu. Zasada przekonywania. Zasada szybkości, prostoty oraz wnikliwości. Zasada ugodowego załatwiania sprawy. Zasada pisemności. Zasada dwuinstancyjności postępowania. Zasada trwałości decyzji ostatecznej. Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnej. Organy prowadzące postępowanie administracyjne i ich właściwość. Własność organu. Właściwość rzeczowa, właściwość miejscowa. Stwierdzenie nieważności decyzji. Wyłączenie pracownika i organu. Wyłączenie członka organu kolegialnego. Strona i podmioty działające na prawach strony. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Organizacja społeczna działająca na prawach strony. Rzecznik Praw Obywatelskich. Przywrócenie terminu. Terminy załatwienia spraw. Obowiązek osobistego wstawiennictwa. Protokoły i adnotacje. Wszczęcie postępowania administracyjnego. Prawo odmowy odpowiedzi na pytania . ostępowanie wyjaśniające. Ugoda administracyjna. Rodzaje decyzji organu odwoławczego. Egzekucja z praw z papierów wartościowych. Egzekucja z praw autorskich, majątkowych oraz z praw własności przemysłowej. Egzekucja z nieruchomości. Przebieg postępowania egzekucyjnego. Postępowanie sądowo-administracyjne. Postępowanie przed NSA.

Postępowanie administracyjne, w dwóch ujęciach:
szerokie - zespół przepisów regulujących wszelkie postępowania przed organami administracji,
węższe - ciąg czynności proceduralnych podejmowanych w celu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej przez podmioty administracji oraz ciąg czynności proceduralnych podejmowanych w celu weryfikacji tych rozstrzygnięć.
Powstanie postępowania.
Prawo administracyjne rozwinęło się na przełomie XVII i XVIII w. (pod koniec państwa absolutnego). Administracja ma działać w interesie publicznym, w interesie monarchy. Normy proceduralne to instrukcje dla urzędników, za ich naruszenie w stosunku do obywatela nie ponosili żadnej odpowiedzialności. Brak instytucji odwołania, brak kontroli zewnętrznej administracji.
W XIX w. pod wpływem ideologii rewolucyjnej pojawiła się teoria liberalnego państwa prawnego. Źródłem prawa nie była już wola monarchy tylko przechodziła na parlament, powstawały ustawy parlamentarne, normy prawne stały się dwustronnie obowiązujące (zarówno obywateli jak i ustawodawcę). Pierwsze ustawy miały charakter ogólny, wyznaczały ogólne normy prawne, a administracja miała je rozszerzać. Zaczęto określać kompetencje organów, czym wolno danemu organowi się zająć. Zaczęły powstawać normy proceduralne w toku działania organów administracji, początkowo o charakterze ogólnym. Była różnorodność procedur działania administracji dotycząca pojedynczych spraw. Zaczęto tę mnogość krytykować, nie można było jej opanować. Ujednolicenie nastąpiło w II połowie XIX w. - przeprowadzono 2 kodyfikacje:
ustawa bad ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz