Postępowanie administracyjne - wykład 11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - wykład 11 - strona 1 Postępowanie administracyjne - wykład 11 - strona 2 Postępowanie administracyjne - wykład 11 - strona 3

Fragment notatki:

Opłaty i koszty postępowania administracyjnego A. Opłaty. Opłaty administracyjne regulowane są różnymi ustawami określającymi ich wysokość i zasady pobierania. Podstawowym aktem prawnym w tej materii jest ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 ze zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 136, poz. 705), zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1989r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (M. P. Nr 25, poz. 193 ze zm.). W sprawach paszportowych funkcjonuje również inny rodzaj opłaty (opłata paszportowa) regulowany ustawą z dnia 29 listopada 1990r. o paszportach (Dz. U. z 1991r. Nr 2, poz.5). Zgodnie zaś z art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.) rada gminy może wprowadzić opłaty administracyjne za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. Podane wyżej akty normatywne nie wyczerpują katalogu aktów prawnych stanowiących podstawę obowiązku uiszczenia opłaty administracyjnej. Podstawową i najczęściej spotykaną opłata jest opłata skarbowa. Opłacie skarbowej podlegają m.in. : 1. w postępowaniu w sprawach indywidualnych z zakresu administracji państwowej:
podania (żądania, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań - obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w tym przypadku z chwilą wniesienia podania lub złożenia załącznika, czynności urzędowe podejmowane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego - obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłosz
enia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej, zaświadczenie wydawane na wniosek zainteresowanego - obowiązek uiszczenia opłaty p
owstaje z chwilą wydania zaświadczenia,
zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego- obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą wydania zezwolenia. Nie podlegają opłacie skarbowej jednak te podania, załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom na rzecz Państwa lub są od tych opłat zwolnione. Dokonując pewnej czynności warto sprawdzić nadto, czy nie podlega ona zwolnienie od opłaty skarbowej. Zakres zwolnień został określony m.in. w ww. ustawie i rozporządzeniu o opłacie skarbowej. Uwaga!!! Patrz rozdział dotyczący opłaty skarbowej Przykładowo podaję, że opłata skarbowa od podania oraz od protokołu zastępującego podanie wynosi 1 zł 50 gr, a od załącznika do podania podlegającego opłacie skarbowej - 15 gr.

(…)

… w sprawie odmowy umorzenia zobowiązania podatkowego wydał Urząd Skarbowy w Gdańsku, odwołanie wnosimy od tej decyzji do Izby Skarbowej, położonej w Gdańsku, zaś skargę na decyzję Izby Skarbowej do NSA- Ośr
odek Zamiejscowy w Gdańsku), Prezesa Głównego Urzędu Ceł w postępowaniu odwoławczym w sprawach załatwianych w I instancji przez organy celne mające siedzibę na terenie województw objętych właściwością danego ośrodka zamiejscowego (np. decyzję o wymiarze należności celnych wydał Urząd Celny w Gdańsku, strona wniosła od niej odwołanie do Prezesa Głównego Urzędu Ceł, skargę zaś na jego decyzję - do NSA- Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku), kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawach osób zamieszkałych na terenie województw objętych właściwością ośrodków zamiejscowych (np. Jan B…
… przed dniem jej wejścia w życie, podlegają rozpoznaniu według dotychczasowych przepisów tj. według działu VI k.p.a. B. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1995r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Admiistracyjnego i regulaminu jego działania (Dz. U. Nr 112, poz. 540). C. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1995r…
…. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 ze zm.). Pracownik organu administracji państwowej winny błędnego wezwania strony (patrz art. 56 k.p.a.) obowiązany jest do zwrotu wynikłych stąd kosztów. C. Przepisy wspólne dla opłat i kosztów. Jeżeli opłaty i koszty winny być uiszczone z góry tj. przed wszczęciem postępowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz