Postępowanie administracyjne - wydawanie zaświadczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - wydawanie zaświadczeń - strona 1 Postępowanie administracyjne - wydawanie zaświadczeń - strona 2

Fragment notatki:

Wydawanie zaświadczeń Zaświadczenie nie jest decyzją administracyjną. Jest wydawane przez organ administracji publicznej, gdy zachodzi potrzeba stwierdzenia określonego stanu faktycznego lub prawnego, zwykle na podstawie dokonanych uprzednio ustaleń.
Nazwy zaświadczeń to m.in. świadectwo, wyciąg z protokołu, poświadczenie, odpis lub wyciąg z aktu stanu cywilnego.
Zaświadczenia nie maja charakteru prawotwórczego, nie mogą być zaskarżane w postępowaniu administracyjnym przez wnoszenie środków prawnych. Można przeprowadzić dowód ich nieprawdziwości.
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o to jeżeli: -urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa
-osoba ubiega się o zaświadczenie za względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego
Organ administracyjny obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Przed wydaniem zaświadczenia można przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające .
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia , na które służy zażalenie. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jeżeli: znane są one organowi z urzędu
możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:
-posiadanych przez niego ewidencji,rejestrów lub innych danych
-rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
-wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
-przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych
Zakaz żądania zbędnych zaświadczeń stał się zakazem ustawowym. Ogranicza się też żądanie zaświadczeń od stron postępowania administracyjnego jedynie do wypadków, gdy wymaga tego określony przepis prawa , który to przepis organ musi wskazać. Wnioskodawca nie ma obowiązku powoływania się na przepis prawa, który wymaga urzędowego potwierdzenia określonego faktu lub stanu prawnego. Wystarczy wskazanie przez niego samego interesu prawnego w otrzymaniu żądanego zaświadczenia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz