Postępowanie administracyjne - wniosek o wznowienie postępowania

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - wniosek o wznowienie postępowania - strona 1

Fragment notatki:

WNIOSEK O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
Środki prawne nadzwyczajne:
- służą przeciwko rozstrzygnięciu o walorze ostatecznym
- rozpatrywane poza administracyjnym tokiem instancji
- może korzystać również organ z urzędu
Służy również przeciwko postanowieniu (art. 126) Prawodawca w art. 145 i nast. używa stwierdzenia `decyzja'- jednak stosuje się je również do postanowień!
! Aby skorzystać z tego środka muszą być spełnione dwie przesłanki pozytywne i nie mogą spełnić się którakolwiek z przesłanek negatywnych- wynikają one z art. 145 i 145a
POZYTYWNE:
Decyzja ma walor decyzji ostatecznej art. 16 KPA- decyzja od której nie przysługuje odwołanie w instancyjnym toku instancji: decyzja wydana przez organ wyższej instancji w rezultacie wzniesienia odwołania, decyzja wydana przez organ pierwszej instancji, do której nie wniesiono odwołania i upłynął termin do jego wniesienia, decyzja wydana w pierwszej instancji przez Ministra bądź SKO,
decyzja, która uzyska walor decyzji ostatecznej z mocy prawa np. Prawo bankowe: zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej,)
Katalog dziewięciu przesłanek, z których wystarczy, że zachodzi jedna.
Wszystkie wady odnoszą się do błędów proceduralnych, np.: strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu błędy o walorze formalno-prawnym
Dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okolicznośći faktyczne, były fałszywe- Organ w sposób błędny ustalił stan faktyczny sprawy, dotyczy wyłącznie tych dowodów, które stanowiły podstawę do ustalenia stanu prawdy obiektywnej. Aby zaszła ta przesłanka- fałszerstwo musi zostać stwierdzone w sposób oficjalny ( rozstrzygnięcie organu lub sądu) wyjątki: 145§2 i 3 fałszerstwo jest oczywiste i trzeba wznowić postępowanie ,
fałszerstwa nie można stwierdzić z powodu upływu czasu
Decyzja została wydana w wyniku przestępstwa- popełnione przestępstwo doprowadziło do tego, że decyzja jest taka a nie inna
Przestępstwo- czyn określony w KK, było nakierowane na to, że musiało doprowadzić do tego, aby decyzja była taka a nie inna
Oficjalne stwierdzenie tego przestępstwa wyjątki: 145§2 i 3
Podmiotem, który decyzję wydał był podmiot, który podlegał wyłączeniu
Strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu- naruszona zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
Wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody..- naruszenie zasady prawdy obiektywnej
Decyzja wydana bez wymaganego prawem

(…)

…)
Wznowienie w formie prawnej postanowienia
Odmawiamy wznowienia- decyzja administracyjna
Z jakich przyczyn organ odmówi wznowienia postępowania? Wtedy kiedy będzie niedopuszczalne z przyczyn formalnych, np. wniosek pochodzi od nieuprawnionego podmiotu, dotyczy decyzji nieostatecznych
SUSPENSYWNOŚĆ WNIOSKU:
Dewolutywność wniosku- nie można oceniać dewolutywności, ponieważ jest to wniosek prawny nadzwyczajny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz