Postępowanie administracyjne - organy wyższego stopnia i organy naczelne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 5887
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - organy wyższego stopnia i organy naczelne - strona 1 Postępowanie administracyjne - organy wyższego stopnia i organy naczelne - strona 2 Postępowanie administracyjne - organy wyższego stopnia i organy naczelne - strona 3

Fragment notatki:

Praca zawiera notatki z wykładów z przedmiotu Postępowanie administracyjne, prowadzonego przez dr Anne Surówke. Zakres notatek obejmuje następujące zagadnienia: cechy postępowania administracyjnego, organy wyższego stopnia i organy naczelne, doręczenia, wezwania, terminy w postępowaniu administracyjnym, opis rozpraw spornych oraz postępowań, postępowanie odwoławcze, sądy administracyjne. Notatki zajmują 15 stron i zawierają podstawy teoretyczne z wymienionych wcześniej zagadnień.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
Dr Anna Surówka
Temat: Cechy postępowania administracyjnego
Rodzaje postępowania administracyjnego
Jurystykcyjne
Egzekucyjne
kontrolne
Zmierzające do załatwienia przez organ adm. prywatnej sprawy w drodze decyzji administracyjnej
a) ogólne (przy pomocy przepisów kpa)
b) szczególne (kpa, przepisy ustaw dot. konkretnej sprawy
c) wyłączone (nie jest stosowany kpa; regulowane ustawą, dot. danej sprawy
Służy do wyegzekwowania jakiegoś rozstrzygnięcia
Zweryfikowanie działania poprawności organów administracji publicznej
Czego i kogo dot. przepisy kpa?
czego? → zakres przedmiotowy (załatwianie spraw indywidualnych, wydawanie zaświadczeń)
kogo? → organy adminitsracji publicznej (art. 5 par. 2 pkt 3 i pkt 6)(czyli ministrowie, wojewodowie, wójt, prezydent miasta, czasem org. Społeczna)
Postępowanie administracyjne jest postępowaniem jurysdykcyjnym wtedy gdy:
musi wystąpić sprawa indywidualna ( i pod względem podmiotowym-w przypadku której znamy tożsamość konkretnego podmiotu i przedmiotowym- konkretna sprawa, sytuacja)
podmiot-kto posiada zdolność procesową (pokrywa się to do zdolności do czynności prawnej)
interes -któremu postępowanie ma służyć (może na kogoś zostać nałożony obowiązek
4 rodzaje właściwości a) rzeczowa
b) miejscowa- na jakim terenie są ważne decyzje danego organu
c) instancyjna- kto pierwszy może wydać decyzję administracyjną
d) delegacyjna- możliwość przekazania sprawy
14 zasad w oparciu o które prowadzone jest postępowanie administracyjne :
zasada praworządności - organ działa na podstawie i w granicach prawa
zasada prawdy obiektywnej - art 7kpa
zasada oficjalności- organ odpowiada za wszystko (jej przeciwieństwem jest dyspozycyjność- co się dzieje zależy od stron) zasada czuwania przez organ adm. pub. nad interesem strony i innych uczestników postępowania - art. 9 kpa, art. 12 kpa
zasada czynnego udziału stron w postępowaniu( nie jest do końca realizowana, bowiem to organ adm. postawia jak będzie przebiegać postępowanie ) - art. 10 kpa
zasada pisemności - obowiązuje zawsze, na każdym stopniu (art. 14 par.1 kpa)
zasada dwuinstancyjności (K art 72, art. 15 kpa)- zabezpiecza interes jednostki
zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnej -sąd weryfikuje, nie daje rozstrzygnięcia co do meritum
zasada trwałości decyzji administracyjnej (art 16 kpa)
zasada szybkości postępowania - art 12, art 35 kpa- załatwianie sprawy bez zbędnej zwłoki, normalnie 1 miesiąc, natomiast max 2 miesiące gdy sprawa jest skomplikowana)(możliwość złożenia skargi na bezczynność administracji


(…)

… i nie trzeba nic udowadniać organ załatwia sprawę w ciągu miesiąca termin 2miesięczny przewidziany dla postępowań szczególnie zawiłych, trudnych
Termin uważa się za zachowany, gdy przesyłamy pismo na poczcie (publiczny)(list z potwierdzeniem)
poczta
oddać kapitanowi statku (polski statek)
złożyć dowódcy jednostki
dyrekcja zakładu karnego
konsul
Nie wlicza się okresu zawieszenia postępowania administracyjnego (terminy…
… krótszych niż określone w § 3.
Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Temat : O rozprawach
Rozprawę przeprowadza się również, gdy istnieją sporne interesy. Nie można zmusić…
… zasadnicza
-dowody
-zeznania
-wnioski
Przewodniczący rozprawy:
pilnuje porządku w czasie rozprawy
może nałożyć karę grzywny na stronę, która się nie zjawiła
odracza rozprawę
czuwa nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów rozprawy
Przerwa w toku:
ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA
I obligatoryjne zawieszenie postępowania - art 97 kpa
Gdy nie ma wyboru musi zawiesić śmierć strony
śmierć przedstawiciela…
… administracyjny,
2) między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty → starosta,
3) między organami administracji zespolonej w jednym województwie nie wymienionymi w pkt 2 → wojewoda,
4) między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej - minister właściwy do spraw administracji publicznej,
6) między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach - minister właściwy do spraw administracji publicznej,
7) między wojewodą a organami administracji niezespolonej - minister właściwy do spraw administracji publicznej po porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad organem pozostającym w sporze z wojewodą,
8…
… wyłączenie na mocy postanowienia wyłączenie całego organu - gdy sprawa dot. organu orzekającego w sprawie lub organu wydającego
STRONA
Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Koncepcje legitymacji procesowej strony postępowania, tj., kto i kiedy może stać się stroną postępowania?: 1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz