Postępowanie administracyjne - organ egzekucyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - organ egzekucyjny - strona 1 Postępowanie administracyjne - organ egzekucyjny - strona 2 Postępowanie administracyjne - organ egzekucyjny - strona 3

Fragment notatki:

ORGAN EGZEKUCYJNY
Art. 1a pkt 7 -legalna definicja organu egzekucyjnego Organ egzekucyjny to organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków egzekucyjnych, służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków,
podmiot uprawniony do zastosowania co najmniej jednego środka egzekucyjnego
1.Właściwość rzeczowa organów egzekucyjnych/ charakter egzekwowanych obowiązków:
A)organy uprawnione do prowadzenia egzekucji z należności pieniężnych- art. 19
B) organy uprawnione do prowadzenia egzekucji z należności o charakterze niepieniężnym- art. 20
A)* organy uprawnione do prowadzenia egzekucji z należności pieniężnych, dzielimy ze względu za zakres kompetencji na:
a) organy uprawnione do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych: 1)naczelnik urzędu skarbowego-podstawowy organ egzekucyjny należności pieniężnej
Naczelnik urzędu skarbowego jest jedynym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych. Może wyegzekwować każdą należność pieniężną
b)organy, których kompetencje są ograniczone (pozostałe organy):
2) Przewodniczący organu orzekającego w I instancji o naruszenie dyscypliny finansów publicznych- art. 19§3
Środek egzekucyjny, który może zastosować to: egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
Egzekucja tylko z należności z tytułu kar pieniężnych i kosztów postępowania orzeczonych w tych sprawach
-gdy egzekucja jest nieskuteczna- przekazywana do Naczelnika Urzędu Skarbowego
3)art. 19§2
* Właściwy organ gminy o statusie miasta
*Właściwy organ gminy wchodzące w skład powiatu warszawskiego
- egzekucja z tytułu podatków i opłat, które ustalają, określają i pobierają
-egzekucja należności pieniężnych pozostaje w rękach administracji rządowej do 1995r
Ustawa „o wielkich miastach”- ok. 50 miast-prezydenci także kompetencje ja naczelnik US,
Ustawa przestała obowiązywać w 1999r, jednak organy gminy zachowały swoje kompetencje.
Dotyczy również gmin wchodzących w skład powiatu warszawskiego-od 2002 r zniesiono powiat warszawski
- mogą zastosować wszystkie środki, oprócz egzekucji z nieruchomości
4)Dyrektor Oddziału ZUS
-wyłącznie należności pieniężne z tytułu składek na ubezp. społ i należności pochodne od składek oraz nienależnie pobranych świadczeń z ubezp.. społ lub innych świadczeń wypłacanych przez ten oddział, które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń
- środki egzekucyjne: egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja ze świadczeń z ubezp. społ, egzekucja z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z rachunków bankowych

(…)

…. społ, egzekucja z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z rachunków bankowych 5)Dyrektor Izby Celnej
- uprawniony do egzekucji należności pieniężnych, do których poboru są zobowiązane organy celne na podstawie odrębnych przepisów są to: należności celne i inne opłaty związane z przywozem i wywozem towarów, podatek od towarów i usług z tytułu importu towarów, podatek akcyzowy, opłata paliwowa, podatek od gier
- uprawniony do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości
6)Dyrektor regionalnego oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
- wyłącznie egzekucja należności pieniężnych z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich związanych z zajmowaniem przez żołnierzy lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji WAM
- 2 środki egzekucyjne…
… w sprawach dotyczących egzekucji wynikającej z decyzji z zakresu administracji rządowej, wydanych przez przedstawicielstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz przez stowarzyszenia, organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne
2) właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego
-organy wykonawcze (wójt, burmistrz/prezydent miasta, starosta, marszałek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz