Organy sprawujące nadzór nad egzekucją

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy sprawujące nadzór nad egzekucją - strona 1

Fragment notatki:

ORGANY SPRAWUJĄCE NADZÓR NAD EGZEKUCJĄ ADMINISTRACYJNĄ
-art. 23§1 nadzór nad egzekucją admin. sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do organów właściwych do wykonania tej egzekucji
-odpowiednie zastosowanie ma art. 17 kpa
- gdy brak organu wyższego stopnia w sprawach egzekucji należności pieniężnych, to nadzór nad nią sprawuje właściwy miejscowo dyrektor izby skarbowej ( nie obejmuje on jednak nadzoru nad organami samorządu terytorialnego, wykonujących czynności egzekucyjne
-organ nadzorujący może wstrzymać czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne, tylko na czas określony i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach
- o wstrzymaniu czynności egzekucyjnych organ nadzoru ma obowiązek zawiadomienia wierzyciela z podaniem przyczyn wstrzymania egzekucji
Funkcje organów sprawujących nadzór:
są organami odwoławczymi dla postanowień wydanych przez nadzorowane organy egzekucyjne (art. 23§4 pkt 1)
sprawują kontrolę przestrzegania w toku czynności egzekucyjnych przepisów ustawy przez wierzycieli i nadzorowane organy egzekucyjne (art. 23§4 pkt2)
są organami uprawnionymi do unieważnienia licytacji publicznej, której przedmiotem są zajęte nieruchomości (art. 107§3)
rozpatrują niektóre środki prawne wnoszone w postępowaniu egzekucyjnym oraz wydają w tych sprawach postanowienia np..: w sprawach skargi na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego (art54), skarga na czynność organu egzekucyjnego dotyczący obwieszczenia o licytacji( art. 110z)
-wojewoda może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wstrzymać na czas określony czynności każdego organu prowadzącego egzekucję admin.
-MF sprawuje zwierzchni nadzór i kontrolę przestrzegania w toku czynności egzekucyjnych przepisów ustawy przez wierzycieli i organy egzekucyjne w zakresie egzekucji należności pieniężnych
-brak w ustawie na czym polega zwierzchni nadzór- przyjmuje się że jego istotą jest zapewnieni jednolitości w zakresie stosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
-kontrolę przestrzegania w toku czynności egzekucyjnych przepisów ustawy przez wierzyciela i organów egzekucyjnych w zakresie egzekucji admin. obowiązków o charakterze niepieniężnym wykonują właściwi ministrowie, centralne organy administracji rządowej oraz inne centralne organy administracji publicznej, a także organy sprawujące nadzór jednostkami samorządu terytorialnego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz