Postępowanie administracyjne - opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - opracowanie - strona 1 Postępowanie administracyjne - opracowanie - strona 2 Postępowanie administracyjne - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
Ogólnie biorąc, przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzający do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc - tryb i formy postępowania.
Aktu administracyjnego nie można wydać w dowolny sposób. Konieczne jest przestrzeganie pewnych formalności i rygorów. Istnieje stały tryb załat- wiania określonych rodzajów spraw. Wszystko to składa się na postępowanie administracyjne. Istnieje tu analogia do postępowania sądowego (procedura cywilna, procedura karna), choć postępowanie przed sądami jest regulowane znacznie dokładniej.
Nałożenie pewnych ram działalności organów administracyjnych jest uzasadnione wieloma względami. Zabezpiecza to przede wszystkim praworząd- ność, zapobiegając naruszaniu prawa i nadużywaniu władzy przez organy administracyjne, ponadto zaś zwiększa ogólną prawidłowość działania ad- ministracji.
Działalność administracji państwowej jest bardzo różnorodna, toteż niemo- żliwe jest ustalenie jednolitych przepisów postępowania we wszystkich rodza- jach działalności administracji, np. przy wywłaszczaniu nieruchomości i udzie- laniu ślubów. Dlatego istnieje szereg postępowań administracyjnych.
Obok postępowania ogólnego istnieją także szczególne tryby postępowania przewidziane dla niektórych specjalnych dziedzin administracji. Są to szcze- gólne rodzaje postępowania administracyjnego. Do ważniejszych postępowań szczególnych należą: postępowanie w sprawach o wykroczenia, postępowanie przymusowe, postępowanie podatkowe, postępowanie w sprawach paten- towych i in. Postępowania szczególne uregulowane są odrębnymi przepisami.
§ 10. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE
1. Pojęcie postępowania administracyjnego ogólnego
Nazwę postępowania administracyjnego z dopełnieniem „ogólne" nadaje się podstawowemu rodzajowi postępowania organów administracji państ- wowej. Jeżeli mowa jest w ogóle o postępowaniu administracyjnym, bez bliższego wyjaśnienia o jaki jego rodzaj chodzi, oznacza to właśnie po- stępowanie ogólne. Używanie tej skróconej nazwy jest zresztą powszechne.
Postępowanie administracyjne nie jest przeznaczone do załatwiania spraw określonego rodzaju. Jest ono postępowaniem w pełnym tego słowa znaczeniu
ogólnym, tzn. skupiającym sprawy z różnych zakresów działania administ- racji. Do trybu postępowania ogólnego należą mianowicie wszelkie sprawy, które nie zostały - na mocy wyraźnych przepisów - przekazane do któregoś z postępowań szczególnych.
Rozdział spraw pomiędzy różne tryby postępowania opiera się więc na tej zasadzie, iż dla wydawania pewnych rodzajów decyzji stworzono tryby szczególne (postępowanie wywłaszczeniowe, przymusowe i in.), precyzując

(…)

… zasady, formy i tryb postępowania administracyjnego zawarte są w kodeksie postępowania administracyjnego (k.p.a.) z 14 czerwca 1960 r.
2. Zasady postępowania administracyjnego
Do podstawowych zasad postępowania administracyjnego należą:
zasada prawdy obiektywnej,
zasada udziału stron w postępowaniu,
zasada kontroli społecznej nad postępowaniem administracyjnym,
zasada uwzględnienia z urzędu interesu…
… może się swobodnie wypowiedzieć.
Do nader istotnych reguł wprowadzonych przez kodeks postępowania administracyjnego należy ograniczenie czasu załatwiania sprawy do dwóch miesięcy, a w postępowaniu odwoławczym do jednego miesiąca.
Po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności sprawy organ administracyjny podejmuje decyzję.
4. Decyzja
Decyzja jest aktem administracyjnym rozstrzygającym sprawę. Kończy ona więc postępowanie…
…. Jednakże w tym ostatnim przypadku można wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Odwołanie nie wymaga szczególnego uzasadnienia. Wystarczy żeby z niego wynikało wyraźnie, iż strona jest niezadowolona z decyzji i wnosi o odmienne rozstrzygnięcie sprawy.
W wyniku wniesienia odwołania następuje wydanie drugiej decyzji w tej samej sprawie przez organ nadrzędny. Organ nadrzędny może zmienić zaskarżoną decyzję…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz