Koszty - Postępowanie w sprawie skarg i wniosków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty - Postępowanie w sprawie skarg i wniosków - strona 1

Fragment notatki:

Koszty to wydatki związane z postępowaniem, ich wysokość ustala organ. Do kosztów postępowania zalicza się koszty podróży i inne należności świadków i biegłych oraz stron, a także koszty spowodowane oględzinami na miejscu, jak również koszty doręczenia stronom pism urzędowych, a także inne koszty bezpośrednio związane z rozstrzygnięciem sprawy. Nie można strony obciążyć kosztami doręczeń i opinii biegłego, ale można obarczyć stronę kosztami opinii biegłego jeżeli była to już sprawa wyjaśniająca, a strona domagała się drugiej, trzeciej opinii. Ustalenie wysokości kosztów postępowania może nastąpić dopiero na koniec postępowania. Ustala się je w drodze postanowienia, które wydaje się jednocześnie z decyzją. Na to postanowienie służy zażalenie , a więc potem też skarga do sądu administracyjnego.
Wszelkie nie uiszczone w terminie opłaty i koszty postępowania oraz inne należności wynikłe z postępowania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. W razie niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę opłat, kosztów i należności związanych z tokiem postępowania organ administracji publicznej może ją zwolnić w całości lub w części od ponoszenia tych opłat, kosztów i należności. Zwolnienie od opłat skarbowych następuje z zachowaniem przepisów o tych opłatach. POSTEPOWANIA UPROSZCZONE - Traktuje się je jako postępowanie administracyjne gdyż toczą się przed ogranami administracji publicznej. Postepowanie skargowo-wnioskowe może toczyć się bowiem także przed innymi organami panstwowymi, nie tylko wtedy gdy są one upoważnione do wydania decyzji. Natomiast postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń może sie toczyć przed organami administracji publicznej gdy są one upoważnione do wydania decyzji administracyjnych jak i zaświadczeń. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń i w sprawie skarg i wniosków są co do zasady jednoinstancyjne , przy zaświadczeniach gdy postępowanie kończy się odmową wydania zaświadczenia wydawany jest akt administracyjny w formie postanowienia , - przy skargach i wnioskach zarówno odpowiedz pozytywna jak i negatywna kończy się pismem czyli czynnością materialno-techniczną, W ramach tych trybów nie mamy do czynienia z określeniem czyichś uprawnień lub obowiązków, ale tylko z rozpatrzeniem skargi lub wydaniem zaświadczenia. Same te czynności, nawet pozytywne dla wnioskującego, nie stanowią o uprawnieniach lub obowiązkach. pomiędzy tymi postępowaniami a jurysdykcyjnym mogą występować pewne związki (ktoś występuje o zaświadczenie, bo jest mu potrzebne mu są jako dowód, postępowanie skargowe w szczególnych sytuacjach może się przekształcić w postępowanie jurysdykcyjne)
Postępowanie w sprawie skarg i wniosków. - są to postępowania uproszczone ,- co do zasady jednoinstancyjne ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz