Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2807
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych - strona 1 Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych - strona 2

Fragment notatki:

zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych art. 16§2 KPA Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach . zasada wyprowadzana z zasady demokratycznego państwa prawnego, z art. 77 ust. 2 konstytucji - niedopuszczającego zamykania drogi do sądowego dochodzenia naruszeń praw i wolności oraz z art. 184 stanowiącego o sprawowaniu przez sądownictwo administracyjne kontroli działalności administracji publicznej
zasada wprowadzona do KPA w 1980 r.
ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi reguluje tryb zaskarżania do sądu administracyjnego decyzji administracyjnych, postanowień, na które służy zażalenie oraz postanowień kończących postępowanie, a także postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty
kontrola wykonywana jest na podstawie klauzuli generalnej sąd administracyjny kontroluje działalność administracji publicznej pod względem zgodności z prawem skarga do sądu administracyjnego wszczyna spór co do zgodności prawem decyzji administracyjnej, którego stronami równorzędnej pozycji są skarżący oraz organ, który wydał ostateczną decyzję przedmiotem skargi jest decyzja w znaczeniu materialnym czyli indywidualny akt administracyjny władczy i jednostronny niezależnie od nazwy, którą nosi i niezależnie od ścisłego zachowania przez organ administracji publicznej wymagań jego formy procesowej
kontrola zgodności z prawem dotyczy właściwości organu administracyjnego w sprawie, jego kompetencji do załatwiania spraw decyzjami administracyjnymi, poprawnego zastosowania przepisów postępowania administracyjnego
sąd administracyjny nie jest związany zarzutami oraz żądaniami skargi ani ich sformułowaniem, może sprawować kontrolę w granicach całej sprawy, w której wydano decyzję
stwierdzając naruszenie prawa sąd administracyjny ogranicza się jedynie do uchylenia niezgodnej z prawem decyzji , pozostawiając naprawienie błędów organowi administracyjnemu, do którego w wyniku orzeczenia wraca sprawa celem jej ponownego rozpatrzenia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz