Postępowanie administracyjne - omówienie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 959
Wyświetleń: 4004
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - omówienie zagadnień - strona 1 Postępowanie administracyjne - omówienie zagadnień - strona 2 Postępowanie administracyjne - omówienie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:...warunek (na gruncie prawa cywilnego) jest to zastrzeżenie dokonującego czynności prawnej, uzależniające powstanie lub ustanie skutków tej czynności od zdarzenia przyszłego i niepewnego.
Zależnie od tego, czy w razie ziszczenia się warunku skutki czynności prawnej mają powstać, czy ustać, warunki dzieli się na zawieszające i rozwiązujące.
Warunek zawieszający – czyli taki, którego spełnienie powoduje powstanie skutków prawnych decyzji (jej wejście w życie). Do momentu spełnienia warunku moc prawna decyzji jest zawieszona. Z kolei niedopełnienie warunku w wyznaczonym terminie powoduje wygaśnięcie decyzji.
4. organ stwierdza wygaśnięcie decyzji w drodze decyzji – ma ona charakter deklaratoryjny, wywiera skutki prawne wstecz, tzn., od dnia, w którym powstały przesłanki wygaśnięcia decyzji.
Służy od niej, tak jak od każdej innej decyzji wydanej w nowej sprawie, odwołanie...

...Przedawnienie uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania dotyczy wszystkich przyczyn wznowienia i wynosi 10 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji w przypadkach najbardziej drastycznych tj. gdy dowody, na których się oparto okazały się fałszywe, oraz gdy decyzja wydana została w wyniku przestępstwa 5 lat w pozostałych przypadkach tzn. przekroczenie tych terminów.
Stwierdzenie nieważności decyzji przewidziane jest w art. 156 k.p.a., służy ono usunięciu z obrotu prawnego wadliwych decyzji i postanowień. Kodeks nie zawiera zamkniętego katalogu przyczyn stwierdzenia nieważności decyzji, poprzez zawarcie w pkt 7 art. 156 § 1 k.p.a. odesłania do przepisów szczególnych, które mogą wskazywać także inne wady decyzji uzasadniającej jej nieważność...


Postępowanie administracyjne
1. Wywłaszczenie prawa
Względy uzasadniające weryfikacje decyzji. Możliwość taka dopuszczalna jest tylko w wyjątkowych przypadkach, a mianowicie:
jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu;
jeżeli w inny sposób nie można zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub innych ważnych interesów państwa. Organem właściwym do wzruszenia decyzji w tym trybie jest naczelny organ administracji państwowej, a w stosunku do decyzji wydanych przez organy samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej - również wojewoda. Stronie, która poniosła szkodę na skutek uchylenia lub zmiany decyzji w tym trybie, służy roszczenie o odszkodowanie od organu, który uchylił lub zmienił decyzję. Organ ten orzeka również o odszkodowaniu. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja „wywłaszczająca prawo” stała się ostateczna. Odszkodowanie obejmuje tylko rzeczywistą szkodę. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji (art. 162p.1k.p.a.)
1. organ administracji publ., który wydał decyzję w I inst., stwierdza jej wygaśnięcie jeżeli:
decyzja stała się bezprzedmiotowa;
decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona tego warunku nie dopełniła;
2. bezprzedmiotowość decyzji może wynikać np., z następujących sytuacji:
strona skorzystała z prawa do wykonania jednorazowej czynności, na co zezwalała decyzja;
strona posiadająca uprawnienie o charakterze osobistym zmarła;
strona utraciła kwalifikacje niezbędne do wykonywania swoich uprawnień;
strona zrezygnowała z uprawnienia;
przestał istnieć przedmiot, którego prawo dotyczyło;
3. warunek (na gruncie prawa cywilnego) jest to zastrzeżenie dokonującego czynności prawnej, uzależniające powstani

(…)

… lecz poczynić niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody. Postępowanie zostaje zawieszone wówczas, gdy zachodzą zdarzenia prawne, które przejściowo uniemożliwiają dalsze prowadzenie postępowania i prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej. Postępowanie zawieszane jest w formie obligatoryjnej lub fakultatywnej. Zawieszenie obligatoryjne następuje: 1. w razie śmierci strony lub jednej ze stron…
…, wyższego lub niższego stopnia albo równorzędny.
13. Organy naczelne i centralne Organy naczelne:
-pojęciem tym posługiwała się Konstytucja z 1952 r.
-obecnie obowiązująca Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r. terminu tego nie używa.
a) Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie w stosunku do organów:
*administracji rządowej
* jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem SKO
* państwowych…
… społecznych
-w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością
-w stosunku do organów organizacji społecznych -unormowanie te nie są wystarczające dla odtworzenia administracyjnego toku instancji -odmienne rozwiązania przyjmowane są w ustawach prawa administracyjnego ustrojowego -np. Wojewoda jest organem wyższego stopnia
14. Fikcja prawna niedoręczenia pisma
Nieodebranie przesyłki (przez zapomnienie albo z rozmysłem) z urzędu pocztowego w ciągu 14 dni powoduje, że doręczenie pisma uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu na podjęcie pisma. Jest to tzw. fikcja prawna (patrz: tabela), ponieważ de facto doręczenia nie było i pismo pozostaje w aktach sprawy.
15. Uzasadnienie decyzji
Zgodnie z art. 107 § 1 kpa decyzja powinna zawierać uzasadnienie:
a) faktyczne - powinno wskazywać…
… odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub jest sprzeczna z interesem społecznym.
17. Zwyczajne a nadzwyczajne środki zaskarżenia.
Istotą środka zaskarżenia jest prawo do zaskarżania rozstrzygnięć wydanych w pierwszej instancji. Środki zaskarżenia obejmują instytucje procesowe służące uprawnionym podmiotom do żądania weryfikacji podjętych rozstrzygnięć administracyjnych…
… do czynności prawnych;
2. osoby prawne- dokonują one czynności procesowych w postępowaniu sądowo- administracyjnym przez organy uprawnione do działania w ich imieniu, przez co działanie właściwego organu w imieniu osoby prawnej jest działaniem samej osoby prawnej;
3. jednostki organizacyjne posiadające zdolność sądową, lecz nie posiadające osobowości prawnej.
Zdolność procesowa stanowi bezwzględną przesłankę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz