Pośrednictwo ubezpieczeniowe - Agent ubezpieczeniowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pośrednictwo ubezpieczeniowe - Agent ubezpieczeniowy - strona 1 Pośrednictwo ubezpieczeniowe - Agent ubezpieczeniowy - strona 2 Pośrednictwo ubezpieczeniowe - Agent ubezpieczeniowy - strona 3

Fragment notatki:

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE - POJĘCIE I RODZAJE Podstawowe zasady pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce reguluje ustawa o działalności ubezpieczeniowej w jej brzmieniu z 28.07.1990r. Instytucję pośrednictwa ubezpieczeniowego ujęto w niej jednak w sposób bardzo ogólny i mało precyzyjny. Dlatego też nowela do tej ustawy z 08.06.1995r. pośrednictwu ubezpieczeniowemu poświęca szereg przepisów dodatkowych, starając się lukę tę wypełnić. Przede wszystkim w przepisie art. 37 d ustawodawca ustanawia zasadę przyzwalającą na korzystanie przez zakłady ubezpieczeń z pośrednictwa ubezpieczeniowego. Jednocześnie też w ust. 2 tego artykułu podaję definicję pośrednictwa ubezpieczeniowego. Mianowicie, pośrednictwo ubezpieczeniowe w myśl tego przepisu polega na wykonaniu czynności faktycznych lub prawnych związanych z zawarciem bądź też wykonywaniem umów ubezpieczenia albo reasekuracji.
Pośrednictwo ubezpieczeniowe może być wykonywane jedynie przez:
agentów ubezpieczeniowych,
brokerów ubezpieczeniowych,
brokerów reasekuracyjnych, którzy są wyłącznymi pośrednikami ubezpieczeniowymi w zakresie reasekuracji.
Agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy ubezpieczeniowej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub upoważniona do pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Podkreślenia wymaga fakt, że sama działalność agencyjna może być wykonywana wyłącznie przez osoby fizyczne, które posiadają wymagane przez ustawę ubezpieczeniową uprawnienia. Oznacza to, że gdy chodzi o osoby prawne i podmioty gospodarcze (a nawet niekiedy osoby fizyczne), to prowadzona przez nie działalność agencyjna może być wykonywana również wyłącznie przez osoby fizyczne posiadające przewidziane przepisami uprawnienia.
Ustawodawca zatem wprowadził do ustawy niejako dwa pojęcia: agenta i osoby wykonującej faktycznie czynności agencyjne.
W oparciu o przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej należy wyróżnić: agentów ubezpieczeniowych - pośredników mających kompetencje do pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia;
agentów ubezpieczeniowych - pełnomocników upoważnionych przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu.
W pierwszym wypadku agent zobowiązuje się do pośredniczenia przy zawieraniu umów określonego rodzaju, których treść oznaczona jest w umowie agencyjnej i nie obejmuje innych czynności. Agent pracuje tu dla dającego zlecenie (nie w jego imieniu). Jego działalność sprowadza się do wyszukiwania odpowiednich klientów do ubezpieczenia, namówienia ich do zawarcia umowy, a później ich odnawiania. Pośrednik ubezpieczeniowy działa również w czasie trwania stosunku ubezpieczeniowego, kontroluje ryzyka, zbiera informacje w razie powstania szkody, a nawet inkasuje składki. W każdym przypadku agent powinien działać z należytą starannością.

(…)

… w imieniu zakładu ubezpieczeń, który zamierza się reasekurować a reasekuratorem i pośredniczeniu przy zawieraniu takich umów.
Do zakresu działalności brokera reasekuracyjnego należy zatem:
pośredniczenie w zawieraniu i samo zawieranie umów reasekuracyjnych pomiędzy cedentem (zakładem ubezpieczeń zamierzajacym się reasekurować) a reasekuratorem, na zlecenie i w imieniu cedenta;
wysyłanie cedentowi not…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz