Pomost kolejowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomost kolejowy - wykład - strona 1 Pomost kolejowy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Pomost kolejowy
Szerokość pomostu mostu kolejowego wynika z szerokości skrajni taboru kolejowego oraz liczby torów na obiekcie. Osiowy rozstaw torów powinien wynosić na liniach magistralnych i pierwszorzędowych - 4,0 m, a jeśli przewidywany jest ruch z prędkoś­cią przekraczającą 160 km/h-4,5 m. Na liniach drugorzędnych odpowiednio 3,75 m i 4,0 m. Jeśli tor jest ułożony w łuku, to wymagane jest dodatkowe zwiększenie odle­głości pomiędzy torami, zależne od promienia łuku i przechyłki toru. Dodatkowo od­ległość między torami może ulec zwiększeniu, jeśli przewiduje się ustawienie na mię­dzytorzy słupów wsporczych sieci trakcyjnej. Jeśli długość obiektu jest większa od 15,0 m to na obiekcie należy umieścić dodatkowo obustronne chodniki o szerokości nie mniejszej od 0,75 m. W mostach z jazdą dołem chodniki powinny być umieszcza­ne na zewnątrz dźwigarów głównych. Chodniki te muszą być oddzielone od toru balu­stradą. Balustrada musi znajdować się również na skraju obiektu (ogólne wymagania, jakie musi spełniać balustrada w moście kolejowym podano w rozdz. 5).
Pomosty mostów kolejowych mogą być ukształtowane jako zamknięte lub otwar­te. Pomosty otwarte składają się z: poprzecznie, podłużnie, na których oparte są mostownice. Wyjątkowo, w małych mostach, mostownice są mocowane bezpośred­nio do dźwigarów głównych. Mostownice układa się maksymalnie co 70 cm. Pomo­sty otwarte w nowych obiektach mostowych konstruuje się rzadko, a w przypadku linii kolejowych o dużych prędkościach oraz obiektach o długości przekraczających 30 m, stosowanie pomostów otwartych nie jest dpopuszczalne. Ponadto stawiany jest wymóg, by w przypadku stosowania nawierzchni bez podsypki (mostownice, bezpośrednie mocowanie szyn do konstmkcji) różnica sprężystości toru na i poza obiektem nie była większa niż 30%. Jeżeli różnica jest większa od 30% należy ogra­niczyć prędkość pojazdów kolejowych do wartości określonej na podstawie szcze­gółowej analizy dynamicznej.
W pomostach z pomostem zamkniętym, z torem ułożonym na podsypce tłucz­niowej, koryto balastowe powinno być tak ukształtowane, by była możliwość wy­korzystania sprzętu zmechanizowanego. Należy przyjmować taką szerokość koryta, aby odległość od osi toru do krawędzi koryta wynosiła min 2,20, a grubość podsyp­ki - liczona od główki szyny - min 70 cm; dla linii kolejowych przeznaczonych dla ruchu pojazdów z prędkością 160 km/h i większą min 75 cm. Grubość warstwy podsypki pod podkładami powinna wynosić 0,30 - 0,35 m.
W celu zapewnienia skutecznego odwodnienia pomostu zamkniętego, z kory­tem wypełnionym tłuczniem, płyta pomostowa musi mieć odpowiednio duże spadki poprzeczne. Minimalny spadek poprzeczny powinien wynosić 3% (lepiej 3,5 4%). Ponieważ spadek podłużny toru, a tym samym obiektu, jest z reguły bardzo mały, płyta pomostowa musi mieć również wykształcone spadki podłużne.

(…)

… względem osi przęsła, nie wymagające anali­zy projektowej, wynosi 35 mm. Tor usytuowany na obiekcie inżynierskim na luku lub krzywej przejściowej, powinien być ułożony z zachowaniem przechyłki. W to­rach ułożonych na mostownicach przechyłkę toru uzyskuje się przez konstrukcyjne podniesienie podłużnie lub zastosowanie odpowiednich siodełek.
W celu przeciwdziałania skutkom wykolejenia się taboru należy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz