Postępowanie cywilne - strona 49

Wzór-Umowa do gwarancji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

UMOWA DO GWARANCJI Zawarta dnia w pomiędzy zwanym w dalszej części umowy Bankiem a: zwaną dalej Zleceniodawcą § 1 Gwarant udziela na wniosek Zleceniodawcy gwarancji kwotę Gwarancja jest wystawiona na rzecz Zleceniodawca ponosi wszystkie koszty związane z wystawieniem gwarancji. § 2 Zlec...

Wzór-Umowa dostawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

UMOWA DOSTAWY zawarta w dnia pomiędzy: zwanym Dostawcą a zwanym Odbiorcą. § 1 1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy na miejsce przez niego wskazane następujących towarów: w ilości . w ilości . w ilości . 2. Poszczególne partie towarów będą dostarczane: I partia do dn...

Wzór-Umowa dzierżawy nieruchomości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1932

UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI zawarta dnia w pomiędzy: zwanym dalej Wydzierżawiającym, a zwanym dalej Dzierżawcą. §1 Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości o powierzchni , położonej we , ujawnionej w księdze wieczystej , prowadzonej przez Sąd Rejonowy we §2 Wydzierżawia...

Wzór-Umowa dzierżawy urządzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 483

UMOWA DZIERŻAWY URZĄDZENIA zawarta dnia w pomiędzy: zwanym dalej Wydzierżawiającym, a zwanym dalej Dzierżawcą. §1 Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem , rok prod. przedmiotowe urządzenie oddaje Dzierżawcy w dzierżawę. §2 Dzierżawca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny urz...

Wzór-Umowa forfaitingu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

UMOWA FORFAITINGU Zawarta dnia w pomiędzy siedzibą w reprezentowany przez , zwanym w dalszej części umowy Przedsiębiorcą a z siedzibą w reprezentowany przez , zwanym w dalszej części umowy Instytucją § 1 1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do sprzedaży Instytucji wierzytelności, określonej w...

Wzór-Umowa franchisingu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

UMOWA FRANCHISINGU Zawarta dnia w pomiędzy z siedzibą w , reprezentowany przez , zwanym w dalszej części umowy Franczyzerem, a z siedzibą w , reprezentowany przez , zwanym w dalszej części umowy Franczyzantem. § 1 Franczyzer udziela Franczyzantowi, w zamian za wynagrodzenie pieniężne, prawa d...

Wzór-Umowa komisu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 889

UMOWA KOMISU Zawarta dnia w pomiędzy: zwany w dalszej części umowy Komisantem a zwanym w dalszej części umowy Komitentem. § 1 Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej następujących rzeczy: § 2 Strony określają cenę przekazanych do sprzedaży rzeczy na: § 3 Komitent oświ...

Wzór-Umowa kredytu faktoringowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Umowa kredytu faktoringowego Zawarta w dniu pomiędzy , reprezentowanym przez zwanym w dalszej części umowy Kredytobiorcą, a reprezentowanym przez , zwanym w dalszej części umowy Faktorem § 1 1. Faktor udziela na wniosek Kredytobiorcy na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytu w kwocie...

Wzór-Umowa kupna - sprzedaży

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3052

(...)Kupujący zobowiązuje się do zbadania sprzedanych mu rzeczy w ciągu dni od daty ich odbioru. W wypadku stwierdzenia wad lub braków Kupujący prześle reklamację Sprzedawcy, który odpowie na nią w ciągu dni od momentu jej otrzymania.§ 7W sprawach nieuregulowanych ...

Wzór-Umowa licencyjna 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

UMOWA LICENCYJNA Zawarta dnia w pomiędzy: zwanym w dalszej części umowy Wydawcą, a zwanym w dalszej części umowy Autorem. § 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji na publikację dzieła: które autor zobowiązuje się dostarczyć w terminie do dnia § 2 Autor zapewnia, że ...