Wzór-Umowa kredytu faktoringowego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa kredytu faktoringowego - strona 1 Wzór-Umowa kredytu faktoringowego - strona 2 Wzór-Umowa kredytu faktoringowego - strona 3

Fragment notatki:

Umowa kredytu faktoringowego Zawarta w dniu ............................... pomiędzy ..........................................................................., reprezentowanym przez ......................................................... zwanym w dalszej części umowy Kredytobiorcą,
a .......................................................... reprezentowanym przez ................................................., zwanym w dalszej części umowy Faktorem § 1 1. Faktor udziela na wniosek Kredytobiorcy na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytu w kwocie odpowiadającej sumie wierzytelności głównych wynikających z wystawionych przez Kredytobiorcę i przedłożonych Faktorowi do akceptacji faktur.
2. Przedłożenie przez Kredytobiorcę listy wierzytelności wypełnionej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i zaakceptowanej przez Faktora jest równoznaczne z zawarciem umowy kredytowej na warunkach określonych poniżej. § 2 Kwotę udzielonego kredytu określa każdorazowo suma wierzytelności wynikających z faktur, pod warunkiem, że spełniają one następujące wymogi:
1) dotyczą cyklu rozliczeniowego nie dłuższego niż .............. dni, z tym że cykl rozliczeniowy liczy się od daty przedstawienia faktury Kredytobiorcy do daty umownej zapłaty faktury,
2) faktury, z których wynikają wierzytelności, są opatrzone klauzulą o treści: „ Zgodnie z umową z dnia ..........................................należność przekazać na konto Faktora nr ............................................” ,
3) zawierają datę potwierdzenia odbioru towaru lub usługi przez Odbiorcę poprzez zamieszczenie na fakturze stempla firmowego Odbiorcy, podpisów osób uprawnionych do odbioru towarów lub usług,
4) przysługują na podstawie faktur wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5) określają wysokość odsetek za zwłokę. § 3 Faktor może odmówić zaakceptowania listy wierzytelności w stosunku do poszczególnych Odbiorców, jeżeli ma zastrzeżenia odnośnie ich kondycji finansowej § 4 1. Kredytobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą z powodu wadliwego wystawienia faktur, zawierających wymienione każdorazowo w liście wierzytelności.
2. Kredytobiorca oświadcza, że faktury spełniają wymogi określone w § 2 niniejszej umowy, a wynikające z nich wierzytelności:
   - powstały zgodnie z umowami sprzedaży lub dostawy towarów i usług,
   - nie są ustawowo lub umownie ograniczone w zbywalności,
   - nie były przedmiotem wykupu przez inne osoby,
   - nie są obciążone na rzecz osób trzecich,
   - nie nadają się do potrącenia przez Odbiorców w dacie zawarcia niniejszej umowy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz