Kredyty - kredytowanie dzialalności jednostek gospodarczych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kredyty - kredytowanie dzialalności jednostek gospodarczych - strona 1 Kredyty - kredytowanie dzialalności jednostek gospodarczych - strona 2 Kredyty - kredytowanie dzialalności jednostek gospodarczych - strona 3

Fragment notatki:

OPERACJE CZYNNE KREDYTOWANIE DZIALALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH Kredyty obrotowe, które mogą funkcjonować jako:
. kredyt w rachunku bieżącym: otwarty (in blanco) i
kasowy ,
. kredyt w rachunku kredytowym, który może zostać
udzielony jako:
kredyt docelowy,
kredyt na pokrycie wymagalnych zobowiązań,
kredyt kasowy,
kredyt sezonowy,
linia kredytowa (kredyt odnawialny i nieodnawialny).
Kredyty obrotowe są to kredyty przeznaczone na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. zakup towarów lub surowców. Są to kredyty krótko- i średnioterminowe.
Kredyty inwestycyjne , spośród których można wymienić
. kredyty na wyposażenie,
. kredyty na restrukturyzację,
. kredyty przeznaczone na zakup lub budowę całych
obiektów przemysłowych i rolnych.
Kredyty inwestycyjne są przeznaczone na finansowanie nakładów gospodarczych, których celem jest stworzenie nowych lub powiększenie już istniejących środków trwałych.
Kred y t y wekslowe, a w tym:
a) kredyty dyskontowe (odnawialne i nieodnawialne ), Dyskontowanie weksli jest to wykup weksli przez bank przed terminem płatności z potrąceniem odsetek dyskontowych zwanych dyskontem.
b) kredyty akceptacyjne.
Kredyt akceptacyjny jest umową na mocy której bank zobowiązuje się do akceptowania ciągnionych na niego weksli przez osobę do tego upoważnioną przy zachowaniu wszelkich innych warunków umowy. Jest to kredyt krótkoterminowy i przeznaczony jest na finansowanie poszczególnych faz produkcji, transportu, magazynowania i sprzedaży surowców, towarów lub usług.
Kr ed yty „lombardowe” i hi p oteczne Kredyty lombardowe są to kredyty, które są zabezpieczone zastawem ustanowionym na przedmiotach wartościowych, papierach wartościowych, towarach, jeśli przedmiot zastawu pozostaje w posiadaniu banku.
Kredyty hipoteczne są to kredyty zabezpieczone hipoteką
ustanowioną na nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy lub osoby trzeciej. Są one zazwyczaj średnio­ lub długoterminowe i udzielane są zwykle na cele inwestycyjne.
Kredyty dewizowe Mogą być kredytami obrotowymi lub inwestycyjnymi. Są one udzielane głównie w 5 podstawowych walutach: USD, DEM, funtach szterlingach, frankach francuskich i frankach szwaj carskich.
Skup wierz y telności Przeniesienie wierzytelności następuje poprzez zawarcie umowy między bankiem (cesjonariuszem) a cedentem. Umowa powinna być zawarta na piśmie. Wraz z wierzytelnością na bank przechodzą wszelkie związane z nią prawa, a zwłaszcza roszczenie o zaległe odsetki.


(…)

… przedmiot
leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy. Znajdują one zastosowanie gdy przedmiotem leasingu są maszyny i urządzenia które ze względu na ich charakter byłoby trudno przekazać kolejnemu leasingobiorcy,
leasing operacyjny - umowy tego leasingu są zawierane zazwyczaj na krótsze okresy, a przedmiot leasingu nie przechodzi po upływie umownego okresu na własność leasingobiorcy. Tę formę leasingu stosuje się np. przy dzierżawie większych urządzeń elektronicznych, które mogą być przekazane przez leasingodawcę następnemu użytkownikowi.
Factoring
Factoring jest formą kredytowania i rozliczania obrotu towarowego. Dostawca przekazuje towar wraz z fakturami nabywcy, a jednocześnie kopie faktur do faktora. Na ich podstawie następuje przelew na rachunek dostawcy ustalonej umową części należnej kwoty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz