Wzór-Umowa dzierżawy urządzenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa dzierżawy urządzenia - strona 1 Wzór-Umowa dzierżawy urządzenia - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA DZIERŻAWY URZĄDZENIA zawarta dnia ...................................... w ..................................................................... pomiędzy:
............................................................................................................................... zwanym dalej Wydzierżawiającym,
a
............................................................................................................zwanym dalej Dzierżawcą.
§1
Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem ...................................................................., rok prod. ........................................przedmiotowe urządzenie oddaje Dzierżawcy w dzierżawę. §2 Dzierżawca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny urządzenia, które w dzierżawę przyjmuje z dniem zawarcia niniejszej umowy. §3 Umowa zostaje zawarta na okres od................................. do ............................................ §4 Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości ....................................... miesięcznie, płatny z dołu do ................................... każdego miesiąca na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego. §5. Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody Wydzierżawiającego. §6. Dzierżawca zobowiązuje się ubezpieczyć na własny koszt przedmiot dzierżawy oraz ponosić wydatki związane z wszelkimi remontami i naprawą urządzenia. §7. Dzierżawca zobowiązuje się nie poddzierżawiać ani w jakikolwiek sposób obciążać przedmiotu dzierżawy prawami osób trzecich bez zgody Wydzierżawiającego. §8 Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy prawa pierwokupu sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy.
§9 1. Tytułem zabezpieczenia praw Wydzierżawiającego wynikających z niniejszej umowy Dzierżawca wniesie na rachunek Wydzierżawiającego kaucję w wysokości ............................. złotych. Kaucja będzie zwrócona Dzierżawcy po zakończeniu umowy, po potrąceniu z niej ewentualnych należności czynszowych, bądź kosztów naprawy sprzętu.
2. W razie gdyby Dzierżawca skorzystał z prawa pierwokupu, kaucja zostanie zaliczona na poczet ceny urządzenia. §10 Wydzierżawiający może rozwiązać umowę w razie zalegania przez Dzierżawcę z należnym czynszem przez okres ..................... miesięcy, lub gdy Dzierżawca naruszy postanowienia § 7. §11. Strony ustalają iż z chwilą zawarcia umowy urządzenie zostanie wniesione na listę środków trwałych Dzierżawcy Dzierżawca będzie czynił odpisy amortyzacyjne. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz