Hydrografia

note /search

Poprawki na pływ, obserwacje poziomu wody-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

Poprawki na pływ / Obserwacje poziomu wody Obserwacje wystarczające do określenia zmian poziomu wody na akwenie pomiarowym powinny być prowadzone podczas prac sondażowych, dla zredukowania mierzonych głębokości do odpowiedniego poziomu odniesienia głębokości. Może to być określone zarówno przez bez...

Niedokładność pionowa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1407

Niedokładność pionowa (Vertical Uncertainty) Niedokładność pionowa jest rozumiana jako niedokładność głębokości zredukowanej ( reduced depths ). Podczas określania Niedokładności pionowej należy określić źródła indywidualnych niedokładności.. Wsz...

Pomiar głębokości-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

Pomiar głębokości Wszystkie nietypowe obiekty poprzednio raportowane na akwenie pomiarowym oraz te, które wykryto w czasie pomiarów, powinny być zbadane bardziej szczegółowo, i, jeśli zostaną potwierdzone, ich pozycja oraz najmniejsza głębokość powinna być określona. Jeśli poprzednio raportowane ni...

Atrybucja danych punktowych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Atrybucja danych punktowych Wszystkim danym, zarówno o pozycjach, jak i odpowiadających im głębokościach, powinny być przypisane dane o ich niedokładności określanej z 95 % poziomem ufności. Obliczony lub założony współczynnik, stosowany dla przejścia od odchylenia standardowego do błędu z prawdopo...

Dowiązanie układów odniesienia pomiarów morskich i lądowych-opracowani...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

Dowiązanie układów odniesienia pomiarów morskich i lądowych Rezolucje Techniczne IHO A2.5 i Publikacja IHO M-3, wymagają, aby poziom odniesienia wykorzystywany do określania pływów był taki sam jak ten do określenia poziomu odniesienia głębokości na mapie. Aby dane batymetryczne były w pełni wykorz...

Gęstość sondażu, odstęp między profilami-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1148

Gęstość sondażu / Odstęp między profilami Podczas planowania gęstości sondażu, dla ustalenia odległości między profilami, w celu adekwatnego badania dna morskiego, należy wziąć pod uwagę zarówno naturę dna morskiego, jak i wymagania dla bezpiecznej nawigacji na tym akwenie. Dla pomiarów w Kategorii...

Klasyfikacja sondaży-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 868

Klasyfikacja sondaży Wprowadzenie Rozdział opisuje kategorie sondaży ( orders of survey ), które są uznane przez biura hydrograficzne za wystarczające do opracowania produktów nawigacyjnych, pozwalających na bezpieczną żeglugę na akwenach objętych tymi pomiarami. Ponieważ wymagania różnią się w zal...

Metadane-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1288

Metadane Metadane powinny być wyczerpujące i obejmować co najmniej informację opisującą: - ogólne dane o prowadzonych pomiarach, tj. cel, datę, obszar, wykorzystane wyposażenie, nazwę platformy pomiarowej; - wykorzystywany geodezyjny system odniesienia; tj. pionowy i poziomy układ odniesienia, łącz...

Najważniejsze terminy i definicje-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1169

dokładność ( accuracy) stopień, w jakim mierzona bądź obliczona wartość zgadza się z wartością zakładaną bądź uznaną głębokość zredukowana ( reduced depths ) głębokość obserwowana (pomierzona) wraz ze wszystkimi korektami, związanymi z procesem pomiaru oraz opracowywania wyników, sprowadzona do wyk...

Niedokładność pozioma-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

Niedokładność pozioma ( horizontal uncertainty). Niedokładność pozycji ( uncertainty of a position) jest to niedokładność pozycji sondażu lub obiektu w geodezyjnym systemie współrzędnych (odniesienia). Pozycje powinny być odniesione do geocentrycznego systemu współrzędnych, bazującego na ITRS ( Int...