Chemia środowiska - strona 11

Technika rozkładu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Jakie warunki powinna spełniać technika rozkładu wykorzysta w analityce  śladów?    1.Proces rozkładu próbki przebiega ilościowo,   składniki organiczne powinny ules całkowitej mineralizacji, a nieorganiczne przejśd do  roztworu.  2.Prostota,   duża szybkośd,   małe koszty.  3.Możliwośd automatyzac...

Kadm i jego toksyczne skutki - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

KADM I JEGO TOKSYCZNE SKUTKI      Kadm nale ży do najgroźniejszych  w skutkach toksykologicznych  pierwiastków środowiskowych. W ostatnim stuleciu wskutek rozwoju techniki  nast ąpił gwałtowny wzrost zawartości tego pierwiastka w zewnętrznej warstwie  skorupy ziemskiej, a tak że w wodach i w powiet...

Kryteria wyboru metod analitycznych - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

Kryteria wyboru metod analitycznych      Uzależniony od składu jakościowego, od stosunków ilościowych między  poszczególnymi składnikami    Składniki główne –wagowo i miareczkowo    Domieszki- kolorymetrycznie, spektrograficznie, polarograficznie    Cechy- dokładność, precyzja, łatwość wykonani...

Metale ciężkie w łańcuchu pokarmowym - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

METALE CI ĘŻKIE W ŁAŃCUCHU POKARMOWYM      Metale ci ężkie  to najprościej mówiąc te, których  gęstość d 5 g/cm3 . Należą  do nich mi ędzy innymi:  Fe, Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Cr, Se i inne . Niektóre z  metali ci ężkich spełniają niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu  ludzkiego organizmu...

Metody rozdzielania - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Metody rozdzielania.    Odseparowanie – gdy jeden ze składników jest nielotny  Krystalizacja – wydzielenie substancji w postaci kryształków   Sączenie (filtracja)  Sedymentacja   Dekantacja   Derywatyzacja   Destylacja – rozdzielenie substancji jednorodnej   Ekstrakcja – różnice wykorzystujące rozp...

Podstawowe typy gleb - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

Koloidy glebowe  są to cząsteczki o średnich poniżej 0,002 mm. Tworzą je minerały ilaste  (krystaliczne minerały glinokrzemianowe grupy kaolinitu, montmorylonitu i illitu, krystaliczne  uwodnione tlenki żelaza i glinu, minerały bezpostacio...

Przemiany tlenków azotu w atmosferze - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1995

Przemiany tlenków azotu w atmosferze      Symbol NOx oznacza mieszaninę gazów: NO i NO2  . Oznacza się je często łącznie, z  powodu labilności. Gazy te przedostają się do atmosfery z naturalnych źródeł emisji  (przemiany biochemiczne, światło) i w wyniku antropogenicznej działalności.  Powstają one...

Przemiany tlenków siarki w atmosferze - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1820

  Przemiany tlenków siarki w atmosferze        G łównym źródłem emisji SO2 jest spalanie paliw zawierających w  swym sk ładzie związki siarki.  Zawartość siarki w węglu, ropie  naftowej  i gazie ziemnym jest zróżnicowana .  Ropa naftowa  zaw...

Przemiany tlenku węgla i ditlenku węgla w atmosferze - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

Przemiany tlenku węgla i ditlenku węgla w atmosferze       Tlenek węgla powstaje w wyniku  niezupełnego spalania węgla lub  związków zawierających węgiel, wysokotemperaturowej redukcji ditlenku  przez substancje zawierające węgiel, wysokotemp...

Przemiany węglowodorów i tlenków azotu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

  Przemiany w ęglowodorów i tlenków azotu      Naturalne  źródła węglowodorów  to  procesy biologiczne, aktywność  geotermiczna i procesy zachodz ące w pokładach węgla , ropy naftowej i  gazu ziemnego.  G łównym źródłem antropogennym  jest  transport,  procesy przemys łowe, odparowywanie rozpuszcza...