Kadm i jego toksyczne skutki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kadm i jego toksyczne skutki - wykład - strona 1 Kadm i jego toksyczne skutki - wykład - strona 2 Kadm i jego toksyczne skutki - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KADM I JEGO TOKSYCZNE SKUTKI      Kadm nale ży do najgroźniejszych  w skutkach toksykologicznych  pierwiastków środowiskowych. W ostatnim stuleciu wskutek rozwoju techniki  nast ąpił gwałtowny wzrost zawartości tego pierwiastka w zewnętrznej warstwie  skorupy ziemskiej, a tak że w wodach i w powietrzu. Znajduje się on na liście  najbardziej toksycznych substancji dla  środowiska naturalnego.   Kadm jest wykorzystywany do   produkcji stopów i lutów, powlekania  innych metali, produkcji barwników i   pigmentów oraz stabilizatorów  tworzyw sztucznych. Najcz ęściej   wykorzystywany jest siarczek kadmu  ( żółcień kadmowa), zaś kompleksowe   sole kadmu umożliwiają uzyskanie  gamy barwników żółtych, czerwonych i   pomarańczowych. Sole kadmowe  kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach   są szeroko stosowane jako  stabilizatory tworzyw sztucznych, g łównie   polichlorku winylu. Stosuje  si ę go także do wyrobu akumulatorów kadmowoniklowych.   Niewielkie ilo ści kadmu stosuje się do produkcji fungicydów oraz do  produkcji pr ętów kontrolnych w reaktorach atomowych.  Opady stałe,  ścieki i pozostałości środków chemicznych zawierających kadm  zanieczyszczaj ą środowisko naturalne i powodują nie kontrolowane  rozprzestrzenianie si ę znacznych ilości tego metalu. Stwierdzono,  że kadm  mo że być czynnikiem epidemiologicznym  zagrażającym zdrowiu i życiu  ludzi. Zjawisko to pierwszy raz ujawni ło się serią epidemicznych zachorowań  w Japonii w latach sze śćdziesiątych . Przyczyną tych zachorowań był kadm  w glebie,  żywności i wodzie pitnej. Źródłem zanieczyszczenia  by ł zakład wydobycia i przeróbki rudy cynkowej, w której kadm występował w  ilo ści  0,5%.  Od 1966 roku stwierdzono 100 zgonów, a zmiany chorobowe  obejmowa ły   układ kostny , powodując zwyrodnienia kości a w następstwie  z łamania a nawet zmniejszania się wymiarów szkieletu (choroba Itai-Itai).  Najwy ższe opady pyłu kadmu zostały zarejestrowane  w woj. katowickim . W  1990 roku wynosi ły od 15,29 mg Cd/m2/rok do 24,91 mgCd/m2/rok, przy czym  stwierdzona ilo ść kadmu na obszarach stanowiących obszar odniesienia  wynosi ła 0,92 mg Cd/m2/rok. Innym źródłem kadmu  w  środowisku są  nawozy fosforowe zawierające 5 - 100  gCd/g nawozu  a  tak że ścieki wykorzystywane do nawożenia gleby. Określono, że w glebie na  terenach  rolniczych kadm pochodzi w 54% z nawozów fosforowych, w 5% ze  ścieków i w 41% z powietrza atmosferycznego. Kadm wprowadzony do gleby  jest na ogół łatwo rozpuszczalny, zwłaszcza w środowisku kwaśnym i z reguły  ługowany jest szybciej niż inne metale. Bez względu na odczyn gleby, kadm 

(…)

… do wstrząsu hypowolemicznego i zgonu w ciągu 24 godzin lub zgonu
z powodu ostrej niewydolności nerek i układu krążenia w ciągu 1-2 tygodni.
Przyjmuje się powszechnie, że w przypadku przewlekłego narażenia na kadm
nerka stanowi narząd krytyczny. Wczesnym objawem przewlekłego zatrucia
jest wydalanie z moczem białek niskocząsteczkowych, wzmożone
wydalanie wapnia, fosforanów i kwasu moczowego oraz obniżona…
…% ze
wszystkich krajów skandynawskich, gdyż tam od lat obowiązują ostre przepisy
odnośnie zastosowania i składowania kadmu i jego związków. Lądowe
wysypiska śmieci i złomowiska przemysłowe po infiltracji wód opadowych
(szczególnie kwaśnych deszczy) zasilają wody podskórne i gruntowe w kadm
a dalej wprowadzają go do morza. Ważne jest aby kadm można było odzyskać
z odpadów zanim one trafią na wysypisko (odzysk kadmu…
… jest duże, gdyż podlega on zarówno antropogenicznej
koncentracji, jak i wyjątkowo łatwej bioakumulacji, w wyniku czego zachodzi
możliwość włączenia go do łańcucha pokarmowego.
KADM I JEGO TOKSYCZNE SKUTKI
Kadm należy do najgroźniejszych w skutkach toksykologicznych
pierwiastków środowiskowych. W ostatnim stuleciu wskutek rozwoju techniki
nastąpił gwałtowny wzrost zawartości tego pierwiastka w zewnętrznej…
…. Wczesnym objawem przewlekłego zatrucia
jest wydalanie z moczem białek niskocząsteczkowych, wzmożone
wydalanie wapnia, fosforanów i kwasu moczowego oraz obniżona zdolność
zatężania moczu. Poziom krytyczny kadmu w nerce wynosi 200
gCd/g
tkanki. Istnieją przesłanki, że dla starszych kobiet - wieloródek wartość
stężenia krytycznego wynosi około 50
gCd/g tkanki. Przewlekłe narażenie
na kadm może powodować…
… układu sercowo-
naczyniowego. U płodów samic zatruwanych kadmem stwierdzono
przepuklinę mózgową, wodogłowie, brak lub niedorozwój żuchwy oraz
brak podniebienia. Dostępne dane wskazują na możliwość bezpośredniego
oddziaływania związków kadmu na proces owulacji i czynność jajników.
Gonady męskie są narządem wyjątkowo podatnym na toksyczne działanie
kadmu oraz podatność ich na zmiany rakowe. Kadm…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz