Pomoc społeczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomoc społeczna-opracowanie - strona 1 Pomoc społeczna-opracowanie - strona 2 Pomoc społeczna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wskaźniki stanu zdrowia.
Zapadalność, zwana również potocznie zachorowalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) na 100 tys. osób badanej populacji.
W populacji w której, zapadalność i chorobowość utrzymują się na stałym poziomie istnieje zależność: chorobowość= zapadalność x średni czas trwania choroby.
Chorobowość- liczba chorych w danym okresie (często jest to rok)) na konkretną chorobę na 100 tys. Mieszkańców.
Współczynnik ten obejmuje już wcześniej jak i nowo stwierdzone przypadki. Śmiertelność- liczba osobników populacji ginąca w określonej jednostce czasu.
Śmiertelność wyrażona jest najczęściej w liczbach względnych, w których odniesieniem jest liczba osobników populacji podawana w procentach. Można wyróżnić śmiertelność ekologiczną, czyli faktycznie istniejącą w badanej populacji lub śmiertelność minimalną, która miałaby miejsce gdyby populacja żyła w optymalnych warunkach.
W epidemiologii śmiertelność definiuje się jako iloraz liczby zgonów spowodowanych daną chorobą i liczby chorych na tę chorobę. Umieralność, współczynnik umieralności- w demografii liczba zgonów w stosunku do liczby mieszkańców np. wskaźnik umieralności niemowląt jest to liczba zgonów niemowląt w stosunku do 1000 żywo urodzonych.
Wyróżniamy umieralność wczesną niemowląt do 27 dnia życia oraz późną miedzy dniem 28, a 11 miesiącem.
W epidemiologii umieralność definiuje się jako liczbę zgonów spowodowanych daną chorobą na k osób (najczęściej 100 tys.) wśród ogółu obserwowanej populacji (czyli liczby zdrowych i chorych łącznie)
Opieka społeczna:
Na opiekę społeczną składają się działania podejmowane przez instytucje publiczne, rynkowe, a także poszczególne społeczności i rodzina.
Opieka społeczna pozostaje w silnym związku, zwłaszcza z polityką zdrowotną, edukacyjną i zabezpieczenia dochodu.
Jej wielosektorowość może rzucać światło na najważniejsze współczesne spory dotyczące właściwych sposobów łączenia poszczególnych źródeł opieki. Doktrynalna definicja pomocy społecznej:
Zinstytucjonalizowana działalność obejmująca wszystkie te formy interwencji społecznej, których podstawowym i bezpośrednim celem jest wspieranie dobra jednostki i społeczeństwa w całości.
Obejmuje urządzenia i [procesy bezpośrednio ukierunkowane na rozwiązanei i profilaktykę [problemów społecznych, rozwój zasób ludzkich i poprawę jakości życia.
Obejmuje służby socjalne dla jednostki i rodziny, a także starania na rzecz umacniania lub modyfikowania instytucji społecznych. Teza: rzeczywistość Pomocy Społecznej powstaje pod wpływem różnych sił politycznych i prezentowanej doktryny. Dwie konkurujące doktryny pomocy społecznej

(…)

… pomyślanemu funkcjonowaniu społeczeństwa jako całości. Doktryny roli państwa w pomocy społecznej:
W doktrynie państwa minimalnego:
„państwo nocnego stróża”
Rozwija się idea organizacji zabezpieczającej tzw. naturalne prawa człowieka do życia wolności, własności oraz prawo do obrony tych praw Na pierwszym planie: indywidualizm i dobroczynność
Naturalna cecha ludzka- wspomagać tych, którzy sobie nie radzą w ramach wolnej gry sił rynkowych regulowanej przez państwo tylko w drodze zapewnienia naturalnych praw jednostki. Doktryna państwa opiekuńczego:
Jednostka nie ma zasadniczej kontroli nad bezosobowymi siłami gospodarki rynkowej
Nie jest odpowiedzialna na swoje niepowodzenia
Państwo nie jest jedynie monopolistom w zapewnieniu praw jednostek, ale polityczną organizacją społeczeństwa zobowiązującą dbać…
… najsłabszych w dostępnie do świadczeń publicznych
Bumerangowy efekt interwencji państwa na rynku pracy
Narzucanie płacy minimalnej prowadzi do zmniejszenia zatrudnienia i zwiększa potrzebę zasiłków dla bezrobotnych. Pomoc społeczna (ustawa z dn. 12 mara 2004 r. o pomocy społecznej tekst jedn. Dz.U. 2009 nr.175 poz. 1362)
Jest instytucją polityki na społecznej państwa mającą na celu umożliwnieni osobom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz