Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej - strona 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej - strona 2 Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej Udzielanie pomocy przedsiębiorstwom w krajach UE jest unormowane w prawie wspólnotowym. Państwa członkowskie mogą zatem wspierać tylko wybrane aspekty działalności przedsiębiorstw. Pomoc ta nie może również przekroczyć określonych wielkości. Artykuł 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) ustęp 1:
„Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w niniejszym Traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”.
Artykuł 87 ustęp 2 i 3:
pomoc zgodna z zasadami wspólnego rynku (z mocy prawa). Pomoc publiczna jest dopuszczalna, gdy pozytywne efekty zaangażowania państwa są większe niż negatywne efekty naruszenia konkurencji rynkowej.
pomoc, która może zostać uznana za zgodną z zasadami wspólnego rynku (na podstawie decyzji Komisji Europejskiej). Pomoc publiczna dla przedsiębiorców wynika głównie z artykułu 87 ustęp 3 litera a oraz c. Na ich podstawie wyróżniamy następujące kategorie pomocy publicznej: regionalna, horyzontalna, sektorowa i de minimis . I. Możliwości udzielenia wsparcia przedsiębiorstwom w ramach pomocy regionalnej
Pomoc regionalną mogą otrzymywać tylko przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność na obszarze o niskim poziomie rozwoju gospodarczego w porównaniu do całej UE. Kwalifikują się do niej, zgodnie z artykułem 87 ustęp 3 litera a, regiony na poziomie NUTS II, których PKB per capita jest mniejszy niż 75% średniego PKB per capita UE. Może być ona udzielana na: Inwestycje początkowe
Wsparcie dużych projektów inwestycyjnych
Wsparcie nowopowstałych przedsiębiorstw
Ad. 1. Inwestycja początkowa oznacza inwestycję w kapitał trwały w związku z:
utworzeniem przedsiębiorstwa,
rozwojem działalności istniejącego przedsiębiorstwa,
dywersyfikacją produkcji istniejącego przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego produktu,
wprowadzeniem znaczącej zmiany w procesie produkcji istniejącego przedsiębiorstwa, przejęciem przedsiębiorstwa, które zakończyło prowadzenie działalności gospodarczej lub zakończyłoby prowadzić działalność gospodarczą, gdyby nie zostało przejęte. Wartość pomocy regionalnej jest obliczana na podstawie poniesionych kosztów inwestycji materialnych i niematerialnych lub kosztów wynikających z utworzenia nowych miejsc pracy.

(…)

… finansowanego z Ramowego Programu Badań i Rozwoju albo programu Eureka - wzrost o 15%,
spełnienie jednego z dodatkowych warunków związanych z współpracą transgraniczną, współpracą pomiędzy przedsiębiorstwem a publiczną instytucją badawczą oraz rozpowszechnianiem lub publikowaniem wyników projektu - wzrost o 10%.
Jeżeli inwestycja obejmuje różne etapy prac badawczo-rozwojowych, pułap wsparcia określany jest na podstawie średniej ważonej dopuszczonej intensywności pomocy, obliczonej według poniesionych kosztów kwalifikowanych. Jeżeli inwestycja realizowana jest przez różne przedsiębiorstwa to wielkość wsparcia dla każdego z nich nie może być wyższa od dopuszczalnej intensywności pomocy, obliczonej według poniesionych przez daną firmę kosztów kwalifikowanych. Do kosztów prac badawczo-rozwojowych zalicza…
… oraz rozwijaniem odnawialnych źródeł energii w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane = koszty dodatkowe niezbędne dla zrealizowania celu -zdyskontowana wartość przychodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat od zakończenia inwestycji. Przedsiębiorstwa mogą również otrzymać pomoc na przedsięwzięcia związane z instalacją grzewczą i zasilającą, wykorzystującą odnawialne źródła energii
… prac badawczo-rozwojowych: badania podstawowe - działanie mające na celu rozszerzenie wiedzy technicznej i naukowej, która nie jest związana z celem przemysłowym lub handlowym;
badania przemysłowe - planowane prace badawcze lub badania rozstrzygające, mające na celu zdobycie nowych informacji, które mogą być przydatne w rozwoju nowych albo polepszeniu istniejących produktów, procesów produkcyjnych…
… kosztów inwestycji jest związana z ochroną środowiska należy od całkowitej wartości projektu odjąć koszty porównywalnej inwestycji, która nie spowodowała obniżenia poziomu zanieczyszczeń środowiska.
Rekultywacja zanieczyszczonych obszarów przemysłowych oraz zmiana lokalizacji przedsiębiorstw. Ten rodzaj pomocy można uzyskać na odnowienie biologiczne zanieczyszczonych obszarów przemysłowych w sytuacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz