POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW - wykład II semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW - wykład II semestr - strona 1 POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW - wykład II semestr - strona 2

Fragment notatki:

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW
Pomoc publiczna: przysporzenie finansowe pochodzące ze środków publicznych kierowane do wybranego podmiotu lub w celu wsparcia określonego produktu, mogące zakłócid konkurencję rynkową.
Rodzaje pomocy publicznej:
Dotacje
Poręczenia i gwarancje
Dopłaty do oprocentowania kredytów
Zamiana długu na udziały
Przekazanie pakietu akcji
Anulowanie, zmniejszenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku lub opłaty
Instytucje udzielające pomocy publicznej:
— Ministerstwo Skarbu
Ministerstwo Gospodarki
— Miniserstwo Finansów
— Prezes ZUS
— Urzedy Skarbowe
Izby Celne
— Burmistrzowie, prezydenci miast
Eliminacja z rynku podmiotów bardziej efektywnych Zwiększenie deficytu i długu publicznego
Otrzymanie pomocy demotywuje do wprowadzenia usprawnieo, reform
Cele pomocy publicznej (celowośd/przeznaczenie):
Horyzontalna: dotycząca wszystkich, akceptowana przez Unię.
- badania i rozwój
- ochrona środowiska
- restrukturyzacyjna
- pomoc w zatrudnieniu
Sektorowa: ograniczona przez Unię, w szczególności w sektorach wrażliwych (tj. motoryzacyjnym, stoczniowym, górnictwa węgla kamiennego, hutnictwa żelaza i stali, włókienniczym).
Regionalna: pomoc kierowana do obszarów, gdzie PKB na mieszkaoca w ostatnich 3 latach poniżej 75% średniej unijnej; na wsparcie szeroko rozumianego rozwoju i poprawę konkurencyjności.
Ocena udzielonej pomocy może byd dokonywana pod katem: - skuteczności: stopieo realizacji założonych celów
- efektywności: koszty poniesione przy realizacji celów
Przed przystąpieniem do Unii, Polska była zobowiązana do informowania o zakresie udzielanej pomocy. Obecnie pomoc taka musi podlegad notyfikacji; w okresie kilku miesięcy od zgłoszenia Komisja może wydad zgodę na jej stosowanie.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: jest organem nadzorującym i raportującym w zakresie pomocy publicznej.
Przed przystąpieniem do Unii roczna pomoc miata wartośd 10-15 mld zt. W 2003r. byto to aż 28 mld zt.
Po przystąpieniu do Unii pomoc miata wartośd 5-6 mld zt, a po zmianie sposobu liczenia (wlączenie środków unijnych) osiąga wartośd okoto 20 mld zt.
Hasta „mniej pomocy, ale lepszej pomocy” - za dużo pomocy sektorowej. „Pierwszy i ostatni raz”
Działania kompensacyjne: ograniczenie zdolności do konkurowania podmiotom, którym udzielono pomocy. Mogą mied formę:
— Limitowania (ograniczenia) wielkości produkcji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz