POMOC POSTPENITENCJARNA- pedagogika

Nasza ocena:

4
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3374
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POMOC POSTPENITENCJARNA- pedagogika - strona 1

Fragment notatki:

Poświęcona jest pomocy postpenitencjarnej, czyli osobom, które zostały zwolnione z zakładów poprawczych i więzień, zakładów karnych. W tekście można znaleźć następujące treści: historia pomocy postpenitencjarnej, publikacje poświęcone więziennictwu, więziennictwo w okresie międzywojennym, fundusz samopomocy więźniów, Regulamin Wykonywania Kary Pozbawienia Wolności i Tymczasowego Aresztowania, zapomoga pieniężna, fundusz pomocy postpenitencjarnej, administracja zakładów karnych.

POMOC POSTPENITENCJARNA
Pomoc postpenitencjarna - działalność państwowa i społeczna, której celem jest materialne i psychiczne wspieranie osób zwalnianych z ZK.
Celem jest utrwalenie wyników resocjalizacji i zapobieganie powrotowi do przestępstwa.
Na przełomie XVI i XVII w. zaczęto zakładać bractwa oraz domy pracy i poprawy, które udzielały pomocy także osobom w więzieniach.
Koniec XVIIIw. - instytucja WARUNKOWEGO PRZEDTERMINOWEGO ZWOLNIENIA
XVIIIw. - w USA założono Stowarzyszenie Pomocy Więźniom. Potem też w Europie.
PUBLIKACJE POŚWIĘCONE WIĘZIENIOM:
Howard „O stanie więzień w Anglii i Walii” 1777r.
Niemcewicz „Memoriał o stanie więzień w USA” 1807r.
Niemcewicz „O więzieniach publicznych, czyli domach pokuty rzecz krótka” 1818
Organizacje patronackie w Polsce - koniec XIX wieku.
Towarzystwo Powściągliwość i Praca - dla dzieci zaniedbanych i najuboższych - powstało z inicjatywy ks.B.Markiweicza (naśladowca ks.J.Bosco z Włoch) w 1892 lub4r. - Miejsce Piastowe pod Krosnem. Uczono pracy, miłosci do Boga i ojczyzny
1909r. - Patronat Opieki nad Więźniami w Warszawie. Celem była opieka nad zwalnianymi więźniami. Uważano, że więzienie nie wpływa na poprawę. Zwrócono uwagę na naukę wykolejonych.
OKRES MIĘDZYWOJENNY
Komitety Więzienne - celem było zorganizowanie współpracy przedstawicieli społeczeństwa z administracją więzienną, udzielanie pomocy osobom zwalnianym z więzień (opieka moralna, nauczanie, praca), pomoc we współdziałaniu z opieką społeczną i Patronatem.
Rozporządzenie MS z 20.VI.1931r. - wprowadziło Regulamin Więzienny - osobom zwalnianym zwracano za pokwitowaniem pieniądze, kosztowności, odzież i inne, oraz wypłacano im wynagrodzenie za pracę. Ubranie miało być dostosowane do pogody. Gdy osoba zwalniana nie miała ubrania naczelnik więzienia mógł jej zezwolić na kupienie lub uszycie w zakładzie więziennym na koszt osoby zwalnianej. Gdy osoba nie posiadała ubrania ani pieniędzy naczelnik zwracał się o pomoc do pomocy społecznej lub Patronatu.
Zwalniani dostawali świadectwo zwolnienia z adnotacją o wysokości kwoty wypłacanej
Opieka Społeczna była powiadamiana o zwalnianiu nieletnich więźniów
Osoby chore kierowano do zakładu leczniczego lub pozostawały w więzieniu (w szczególnych przypadkach). Ponosiły wtedy koszty pobytu w więzieniu. Osoby psychicznie chore przekazywano milicji.
LATA 1945 - 1969
Regulamin Więzienny z 1945r. - prawie identyczny z tym z 1931r.
1948-1949 - Zbiór Przepisów Departamentu Więziennictwa
wydawanie zwolnionym bezpłatnych biletów kolejowych na przejazd do domu
utworzenie funduszu rezerwowego „B” - wypłacano przed zwolnieniem pieniądze z potrąceń części wynagrodzenia za pracę

(…)

… ds. pomocy postpenitencjarnej
analizowanie sprawozdań z realizacji pomocy postpenitencjarnej
Pomocy udziela się w uzasadnionych przypadkach. Nie otrzymują jej ci, którzy uchylają się od pracy i nie przestrzegają porządku prawnego. Pomoc ta polegała na pomocy w znalezieniu pracy lub przygotowania zawodowego; znalezieniu czasowego zakwaterowania, udzieleniu zapomogi pieniężnej, umożliwieniu dalszego…
… do wykonywania zawodu
opłacaniu czynszu za mieszkanie lub pokrywanie kosztów tymczasowego zakwaterowania
pokrywaniu kosztów specjalistycznych porad prawnych, psychologicznych i zawodowych
organizowaniu i finansowaniu kursów przygotowania zawodowego pokrywanie kosztów specjalistycznego leczenia i rehabilitacji
finansowanie kosztów przejazdów
pokrywanie kosztów uzyskania niezbędnych dokumentów

… osiąganych przez więźniów
1966r. - Regulamin Wykonywania Kary Pozbawienia Wolności
preferowanie zatrudnienia więźniów, od których zasądzono alimenty oraz będących jedynymi żywicielami rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji
potrącenie 5% z wynagrodzenia na opiekę nad zwalnianymi oraz na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, na zapobieganie przestępczości, na pomoc rodzinom więźniów
pomoc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz