Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe - strona 1 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe - strona 2 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe - strona 3

Fragment notatki:

1. POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE 1.1 Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie sprzętu pomiarowego i nauka posługiwania  się   nim   podczas   pomiarów   terenowych   oraz   sporządzenie   mapy   sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:500 Zakres ćwiczenia obejmuje: – pomiary sytuacyjne – pomiary wysokościowe – opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej – sporządznie operatu technicznego 1.2 Pomiar sytuacyjny ● Wywiad terenowy i założenie osnowy pomiarowej. -   Przed   przystąpieniem   do   jakichkolwiek   pomiarów   i   obliczeń   zapoznalismy   się   z  terenem oraz materiałami otrzymanymi od Pana prowadzącego praktykę, w skład tych  materiałów weszła mapa ogólna terenu oraz opisy topograficzne punktów osnowy I  rzędu. - Zagęściliśmy poziomą osnowę pomiarową, aby dogodniej było pomierzyć przydzielony  nam teren. Pamiętaliśmy o tym aby zachować bezpośrednią widoczność do punktów  sąsiednich, aby możliwy był dogodny bezpośredni pomiar boków osnowy, przy czym  długości   boków   zawarte   musiały   być   w   granicach   od   20-100   m,   a   boki   sąsiednie  tworzyły   stosunek   większy   od   1:4.   Punkty   osnowy   zastabilizowaliśmy   otrzymanymi  gwoździami. - Następnie zostały sporządzone opisy topograficzne nowych punktów osnowy oraz  szkic osnowy sytuacyjnej. ● Pomiar i obliczenie współrzędnych punktów osnowy syt. - Pomiar boków osnowy wykonaliśmy przy użyciu taśmy wzdłuż boków osnowy, w dwóch  kierunkach tzn od jednego punktu do drugiego i z powrotem, dzięki temu mogliśmy  obliczyć   średnią   długość   boków   i   uniknąć   ewentualnych   błędów   wynikających   z  błędnego odczytu lub złego naciągnięcia taśmy.  -Pomiar   kątów   osnowy   wykonaliśmy   przy   użyciu   tachimetru.   Po   scentrowaniu  instrumentu   nad   punktem   osnowy,   celowaliśmy   najpierw   na   dolną   część   tyczki  umieszczonej nad punktem osnowy leżącym na lewym ramieniu kąta, a następnie na  prawym   ramieniu   kąta   w   pierwszym   położeniu   lunety.   W   drugim   położeniu   lunety  celowaliśmy w odwrotnej kolejności, czyli najpierw na prawe, a potem na lewe ramię  kąta.   Pomiary   wpisaliśmy  do   dziennika   pomiaru   kątów.   Jeśli  zero   podziału   limbusa  znajdowało się między ramionami kąta, to do odczytu dodaliśmy wartość kąta pełnego  czyli 400 gradów. -  Obliczanie  współrzędnych  punktów  osnowy  pomiarowej  dokonaliśmy  na podstawie 

(…)

…, dwóch łat oraz kamizelek odblaskowych zapewniających
bezpieczeństwo, gdyż na trasie ciągu niwelacyjnego były również ulice.
Zastosowaliśmy niwelację geometryczną ze środka, aby uniknąć błędu wynikającego z
kulistości ziemi, a odległości celowych były niezbyt duże, aby nasze pomiary były jak
najbardziej szczegółowe, gdyż odczytów z łat dokonywaliśmy z dokładnością do 1 mm.

Niwelacja powierzchniowa…
….
2.2 Przebieg ćwiczenia

prace przygotowawcze
- Najpierw zapoznaliśmy się z terenem i z umiejscowieniem repera państwowego (pkt
104 o wysokości 13,106 m)
- Następnie wbiliśmy w dno rzeki w miarę możliwości blisko brzegu, ale również tak
aby można było realnie pomierzyć spadek zwierciadła wody 5 uprzednio
przygotowanych palików w odległościach 20 m od siebie wzdłuż nurtu rzeki, ok 5 cm
pod powierzchnię wody

Przy każdym paliku stanęła jedna osoba z młotkiem i gwoździkiem, na komendę
„wbij” każda z osób wbiła gwoździk w palik na wysokość zwierciadła wody

niwelacja punktów pomiarowych
- zaniwelowaliśmy poszczególne główki gwoździ w odniesieniu do repera państwowego
- zaniwelowane zostały także punkty leżące na prostych prostopadłych do nurtu rzeki,
aby można było narysowac przekroje poprzeczne…
… transwersalnej, cyrkla-odmierzacza i linijki.
- Wszystkie szczegóły zostały narysowane zgodnie z instrukcją K-1, znakami
umownymi.
1.5 Skład operatu technicznego:
Załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
sprawozdanie techniczne
szkic osnowy sytuacyjnej
opisy topograficzne
dziennik pomiaru długości boków
dziennik pomiaru kątów
obliczenie współrzędnych punktów osnowy sytuacyjnej
dziennik niwelacji znaków wysokościowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz