Operat techniczny - geodezja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4942
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operat techniczny - geodezja - strona 1 Operat techniczny - geodezja - strona 2 Operat techniczny - geodezja - strona 3

Fragment notatki:

Mapa sytuacyjno – wysokościowa OPERAT TECHNICZNY 1) Sprawozdanie techniczne. a) Cel i zakres ćwiczenia. b) Sprzęt pomiarowy. c) Przebieg ćwiczenia. Ad.a Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem pomiarowym i sposobem  jego obsługi w trakcie wykonywania pomiarów w terenie. Zakres ćwiczenia  : – pomiar sytuacyjny (założenie poziomej osnowy liniowej). – pomiar wysokościowy (dowiązanie do reperu roboczego). – opracowanie operatu pomiarowego. – wykreślenie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1  :  200, w oparciu o pomiary        i stosując odpowiednie symbole zawarte w KZU ( Katalog Znaków Umownych). Ad.b – taśma miernicza stalowa – taśma parciana – komplet szpilek – ruletka – węgielnica – tyczki miernicze – szkicownik – niwelator ze statywem – teodolit ze statywem – łaty niwelacyjne – żabki niwelacyjne – Katalog Znaków Umownych (wyciąg) – Formularze dzienników pomiarowych  : • pomiar długości boków osnowy sytuacyjnej. • dziennik pomiaru kątów osnowy sytuacyjnej. • dziennik niwelacji terenowej. • dziennik niwelacji znaków wysokościowych. • obliczenie współrzędnych punktów poligonowych. • opisy topograficzne punktów osnowy sytuacyjnej (4). • szkice polowe  : ♣   4 szkice pomiaru szczegółów ( dla każdego boku osnowy). ♣   szkic przeglądowy szkiców polowych. ♣   szkic osnowy sytuacyjnej. ♣   szkic niwelacji.   Ad.c Dnia 2 kwietnia sekcja nr 43 spotkała się przed budynkiem Audytorium Novum przy  ul. Narutowicza 11/12. Rozpoczęliśmy ćwiczenia z geodezji w terenie. Pierwszą częścią ćwiczenia były pomiary sytuacyjne. Na początku przeprowadziliśmy  wywiad terenowy oraz została założona pozioma osnowa pomiarowa. Punkty osnowy zostały  zlokalizowane w terenie tak aby były widoczne, trwałe oraz aby był zapewniony dogodny pomiar  szczegółów i boków osnowy. Została również zachowana bezpośrednia widoczność do punktów  sąsiednich. Długości boków osnowy wynosiły średnio ok. 35m. – mieściły się więc w granicach  dopuszczalnych  :  20 – 100m. Następną czynnością było wykonanie szkicu osnowy pomiarowej  ( zaznaczyć długości boków, wartości pomierzonych kątów, wartość azymutu magnetycznego,  orientację terenu – drogi i szlaki komunikacyjne, zaznaczyć kierunek północny). Później  sporządziliśmy opisy topograficzne każdego punktu osnowy pomiarowej ( przedstawienie sytuacji  terenowej w odległości 20m.). Dalszą czynnością był pomiar kątów osnowy teodolitem metodą kierunkową w jednej serii 

(…)

… terenu.
– przekroje poprzeczne ulic i dróg.
Został wykonany szkic niwelacji wraz z zaznaczonymi tzw. pikietami, czyli punktami
charakterystycznymi w terenie. Wysokościową osnowę geodezyjną stanowił reper państwowy
umieszczony przy Katedrze Geodezji wydziału BwiIŚ. Zostały założone dwa repery robocze po
przeciwnych stronach budynku Audytorium Novum. Przeprowadziliśmy niwelację podwójną
w obu kierunkach…
… magnetycznego za pomocą busoli na wybranym punkcie osnowy (A007).
Oprócz tego każdy ze studentów obliczył własne współrzędne punktów osnowy pomiarowej
przyjmując odpowiednie współrzędne punktu wyjściowego.
Następnie należało pomierzyć tzw. szczegóły, czyli odległości od czworoboku osnowy
krawędzi mierzonego budynku, sąsiednich budynków oraz punktów charakterystycznych w terenie.
Szczegóły dzielą się na trzy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz