Pomiary inwentaryzacyjne. Monitorowanie przemieszczeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiary inwentaryzacyjne. Monitorowanie przemieszczeń - strona 1 Pomiary inwentaryzacyjne. Monitorowanie przemieszczeń - strona 2 Pomiary inwentaryzacyjne. Monitorowanie przemieszczeń - strona 3

Fragment notatki:

Pomiary inwentaryzacyjne (wykrywacze urządzeń podziemnych)
Podczas prowadzenia robót ziemnych bardzo ważne jest unikanie kolizji z istniejącymi urzą­dzeniami technicznego uzbrojenia terenu. Na mapach są naniesione inwentaryzowane wcze­śniej kable i przewody, jednakże wielokrotnie brak jest pewności, czy informacja jest komplet­na. Wobec takiej sytuacji jest niekiedy konieczne sprawdzenie przebiegu danego przewodu lub kontrola wybranego fragmentu terenu. Do tych celów wykorzystuje się tzw. wykrywacze elek­troniczne (urządzenia pozwalające na wskazy­wanie kierunku do osi przewodu), umożliwiają­ce lokalizację obiektu w płaszczyźnie poziomej oraz określenie głębokości zalegania przewodu (rys. 4.28).
Monitorowanie przemieszczeń
Dostarczanie bieżącej informacji geometrycznej o obiekcie, na podstawie której można określać przemieszczenia bezwzględne i deformacje za­chodzące w bryle budowli, nazywa się monito­ringiem. Należy przy tym rozróżnić monitoring zaplanowany i rozpoczynany przed przystąpie­niem do robót budowlanych (monitoring plano­wy) oraz monitoring prowadzony po zaistnieniu awarii bądź katastrofy budowlanej (monitoring interwencyjny).
Technologie pomiarowe w monitorowaniu przemieszczeń. Monitoring przemieszczeń mo­że obejmować wybrane, pojedyncze punkty obiektu lub zbiory ciągłe punktów (np. po­wierzchnie budowli bądź powierzchnię terenu). W zależności od wyżej wymienionych uwarun­kowań można stosować różne metody pomiaro­we, w tym głównie takie, jak:
— pomiary trygonometryczne (pomiary kąto-wo-liniowe),
— pomiary względne (z zastosowaniem piono-wników, wahadeł, szczelinomierzy, czujników sensorowych, pochyłomierzy, inklinometrów),
niwelację precyzyjną (z zastosowaniem pre­cyzyjnych niwelatorów i łat oraz przy uwzględ­nieniu poprawek korygujących),
— przemysłowe systemy pomiarowe (zdalne, precyzyjne systemy pomiarowe),
— pomiary fotogrametryczne (zdjęcia i ich me­tryczne wykorzystanie),
— pomiary satelitarne (Globalny System Pozy­cyjny GPS).
Przy realizacji zadań geodezyjnych są stosowa­ne systemy zautomatyzowane lub technologie pomiarów tradycyjnych. Każda z metod wyma­ga odpowiednich instrumentów pomiarowych i modułów przetwarzania danych. Monitorowaniem przemieszczeń zajmują się wyłącznie geodeci i to specjalizujący się w tym zakresie. W pracach tych stosuje się wyrafino­wane technologie pomiarowe celem uzyskania najwyższych dokładności i niezawodności wy­ników.
Dzięki ścisłej współpracy między geodetą a majstrem budowlanym jest możliwe spraw­ne prowadzenie budowy, wyższa jakość prac montażowych oraz bezpieczeństwo budowli i jej otoczenia. Nowe techniki pomiarowe pozwala­ją uprościć proces tyczenia czy inwentaryzacji, wymagają jednak wiedzy w zakresie obsługi in­strumentów oraz automatyzacji procesu prze­twarzania danych pomiarowych. Majster bu­dowlany musi mieć wiedzę ogólną o technikach pomiarowych i usługach oferowanych przez geodetów. Precyzyjne i ważne ze względów technicznych pomiary oraz czynności wyma­gające zastosowania zaawansowanych technolo­gicznie instrumentów należy powierzać specja­listom geodetom. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz