Polski system podatkowy - PIT, CIT

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2870
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polski system podatkowy - PIT, CIT - strona 1

Fragment notatki:

Jest to notatka z przedmiotu system podatkowy w Polsce, wykładanego na PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) w Nowym Sączu. Notatka liczy 6 stron. Jej treść przybliży nam takie pojęcia, jak: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek akcyzowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów nieewidencjowanych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
charakter - podatek dochodowy, bezpośredni
zasila - wszystkie budżety (państwa i jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli) - podatek mieszany
podmiot - osoby fizyczne nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy nieograniczony obowiązek podatkowy spoczywa na osobach fizycznych, które mają miejsce zamieszkania na terenie RP lub pobyt czasowy w danym roku podatkowym dłuższy niż 183 dni (czyli pół roku) i polega na tym, że podatkowi podlega całość dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł tych dochodów
ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób, które nie mają stałego pobytu na terytorium RP lub pobyt czasowy w danym roku podatkowym do 183 dni i polega na tym, że opodatkowaniu podlegają jedynie takie dochody, które zostały osiągnięte na terenie RP bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia
podatnik nie zawsze jest płatnikiem, w tej roli często występuje zakład pracy lub organ rentowy
przedmiot - dochód rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami
źródła przychodów - stosunek służbowy i stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza, działy specjalne produkcji rolnej, kapitały pieniężne, renty, emerytury, etc. stawki podatkowe - 18%, 32%, stawka podatkowa w PIT ma charakter progresywny - podatek rośnie szybciej niż podstawa opodatkowania
odliczenia od podstawy - składka na ubezpieczenie społeczne i określone ulgi podatkowe
odliczenia od podatku - składka na ubezpieczenie zdrowotne i określone ulgi podatkowe
płatność podatku - zaliczki miesięczne (do 20 dnia następnego miesiąca, za grudzień do 20.12), rozliczenie roczne (do 30.04)
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
charakter - podatek dochodowy, bezpośredni zasila - wszystkie budżety (państwa i jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli) - podatek mieszany
podmiot - osoby prawne, organizacje osób prawnych, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej
zwolnienia podmiotowe - z podatku CIT zwolnione są takie osoby prawne jak Skarb Państwa, NBP, jednostki budżetowe, fundusze celowe, JST, wybrane agencje rządowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ZUS
przedmiot - dochód rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami
źródła przychodów - różnorodna źródła, m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza, działy specjalne produkcji rolnej, kapitały
stawka podatkowa - 19%, stawka liniowa odliczenia od podstawy - strata z lat wcześniejszych, darowizny, wydatki na nowe technologie i inne
płatność podatku - zaliczki miesięczne (do 20 dnia miesiąca następnego), rozliczenie roczne (do 30.03)
Podatek od towarów i usług (VAT)

(…)

… w postaci umów (sprzedaży lub zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny w zakresie ciężarów i długów, dożywocia, o dział spadku i zniesienie współwłasności, ustanowienia hipoteki, ustanowienia odpłatnego użytkowania oraz służebności, depozytu nieprawidłowego, spółki - akty założycielskie)
podstawa opodatkowania - bardzo zróżnicowana w zależności od przedmiotu
stawki podatkowe - kwotowe (np…
…,
są posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych
przedmiot - grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - związane z prowadzeniem działalności rolniczej…
…, które:
są właścicielami lasów, są posiadaczami samoistnymi lasów,
są użytkownikami wieczystymi lasów, są posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
przedmiot - lasy związane z prowadzeniem działalności leśnej sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy
las to grunt o powierzchni zwartej, co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi…
… prowadzone w kasynach gry i w salonach gier na automatach, wideoloterie)
w przypadku tego podatku (!!!) w niedalekiej przyszłości mogą nastąpić pewne zmiany w związku ze zmianami prawa w zakresie gier hazardowych
Podatek od nieruchomości
charakter - podatek majątkowy, bezpośredni, lokalny
zasila - budżet gminy - podatek lokalny
podmiot - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki bez osobowości prawnej…
…, lombardów, kantorów, wytwarzanie towarów akcyzowych
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
zasila - budżet państwa - podatek centralny podmiot - osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna i partnerska (podatnik jest równocześnie płatnikiem)
przedmiot - przychód (w ryczałcie nie uwzględnia się kosztów)
możliwość skorzystania z ryczałtu - przychody do 150.000 euro (rok wcześniejszy)
źródła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz