polski system bankowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
polski system bankowy - wykład - strona 1 polski system bankowy - wykład - strona 2 polski system bankowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Części składowe systemu finansowego w gospodarce rynkowej:1.Instrumenty finansowe (posiadanie akcji, można kupić bony skarbowe, obligacje skarbowe. Instrumenty to zobowiązania, które mają charakter zmiennych i stałych dochodów. Papiery finansowe- bony skarbowe, obligacje skarbowe.2 Rynki finansowe (rynki krajowe, zagraniczne, dolarowe, euro) -pieniężne (gotówkowe, zbiorowe, bezgotówkowe) -kapitałowe (giełdowe, pozagiełdowe) Tylko niektóre przedsiębiorstwa są notowane na giełdzie- łatwiejszy dostęp do źródeł finansowych 3.Instytucje finansowe -tworzące pieniądz (bank centralny i banki komercyjne) - tworzące instrumenty finansowe nie będące pieniądzem (fundusze emerytalne, inwestycyjne, powiernicze, ubezpieczeniowe). 4.Reguły prawne -sformalizowane, nie zastosowanie się powoduje karę (konstytucje, ustawy, zarządzenia, akty wykonawcze) -nieformalne (zwyczajowe).Podział systemu bankowego w Polsce: 1.NBP (Narodowy Bank Polski) główny bank, funkcje nadzorcze i koordynacyjne (bank centralny) 2.Banki komercyjne
W gospodarce rynkowej bank komercyjny jest osią rozliczeń. W USA osią rozliczeń jest rynek papierów wartościowych.2 element: -PKB -Bank komercyjny jest to specyficzna instytucja finansowa zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem i zagospodarowaniem środków pieniężnych, działająca na rzecz racjonalizacji zysku oraz funkcjonująca jako instytucja zaufania publicznego. Rygory prawne, którym podlega bank komercyjny to 32 ustawy 1.prawo bankowe, 2.ustawa o NBP, ustawa o bankowym funduszu gwarancyjnym, ustawa dewizowa, kodeks karny i cywilny. W banku komercyjnym wyodrębnia się 3 rodzaje operacji bankowych: *pasywne (bierne, gromadzenie środków pieniężnych przez banki, podmioty gospodarcze muszą posiadać rachunek bankowy. Te pieniądze są sprzedawane: pożyczki, kredyty) *aktywne (czynne) zagospodarowanie środków pieniężnych przez bank: -operacje kapitałowe (bank kupuje bony skarbowe, akcje, złoto),-3/4 działalności to pożyczanie przez bank pieniędzy, (banki zarabiają na różnicy między marżami),*pośredniczące (operacje w imieniu, na rzecz, z upoważnienia, na ryzyko klienta-obsługa klienta- opłaty; biuro maklerskie). -transformacja ilościowa (zarządzanie aktywami i Przechowywanie pieniędzy w banku składa się z: pasywami, gromadzenie pieniędzy do określonej kwoty) -transformacja czasowa Banki działają na rzecz racjonalizacji zysku RZ=max zysku*APR (akceptowalny poziom ryzyka)Bankowi nie wolno działać na rzecz maksymalizacji zysku, ale może do niej dążyć. Zarząd banku decyduje o operacjach bankowych. Bank robi wszystko żeby maksymalizować zysk, ale cały czas pamięta o APR (poziom tego ryzyka jest określony przez zarząd).Badanie zdolności kredytowych podmiotów gospodarczych: (bada się na trzech poziomach I etap: -zdolność formalno- prawnej (czy jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej) -opinia osobistych zdolności kierownictwa podmiotów gospodarczych właściwej zdolności kredytowej najpierw badam funkcjonowanie przedsiębiorstwa :*logiczno- dedukcyjne (połączenie źródeł finansowania -kapitały własne i obce i aktywów, -maszyny, budynki, papiery wartościowe, -rachunek zysków i strat -przepływy gotówkowe (w tym co zostaje może zmieścić się rata kredytowa plus odsetki), -tabele amortyzacyjne, -wszystkie ważne dokumenty) *metody indukcyjne *metody jakościowe (czy bilans firmy jest prawidłowy, czy w pasywach jest to co powinno, próba ustalenia z jakimi klientami chcę współpracować ; badam zależności kapitału własnego w całym kapitale (2/3) -bank zastanawia się czy chce współpracować z tym klientem. Po stronie aktywów chce wiedzieć ile % stanowi gotówka , ile % maszyny, hale itp. Zaliczam podmiot do określonej grupy i ustalam czy klient jest dobry

(…)

… cywilnego jako zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez inny bank niż udzielający poręczenie. Jest ono udzielone na podstawie zlecenie zawierającego te same elementy co przy udzieleniu gwarancji bankowej. Umowa poręczenia powstaje przez złożenie Oświadczeń woli: -poręczyciela o udzieleniu poręczenia złożone na piśmie. Pod rygorem nieważności powinno zawierać oznaczenie osoby: spłata…
…, którą forfetysta oferuje forfaiterowi do skupu poprzez wskazanie- wskazanie dłużnika fortfaitingowego i forfetysty - podpis osoby lub osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu firmy Umowa fortfaitingowa
Umowa fortfaitingowa= umowa nienazwana, mieszana , zawierana tylko odnośnie do wierzytelności już powstałych .Warunki narzuca instytucja fortfaitingowa. Stronami umowy…
…+d)-1/x *100=d d- roczna stopa % pobieranych z dołu
n- liczba okresów, w którym kasuje się odsetki
Wyliczanie odsetek prostych występuje wtedy, kiedy odsetki nie powiększają kapitału czyli nie podlegają one tzw. kapitalizacji Problematyka tworzenia pieniądza bezgotówkowego.
Odsetki składane. Dlaczego potrzebne są inne sposoby naliczania odsetek? Dlatego stosujemy procent składany ponieważ procent składany daje szansę zarobienia 2 lub 3 krotne więcej. Kiedy bank może zaproponować procent składany? Jeżeli ma w tym interes, jeżeli będziemy mieli dużo pieniędzy - proces negocjacji kiedy występuje zagrożenie, że kapitał własny jest zagrożony w swej ilości. Przyszła wartość pieniądza. - Na przyszłą wartość pieniądza przy zastosowaniu procentu składanego składa się kapitał.- zasada w procencie składanym…
… bezpieczeństwa. Dla eksperta oznacza to niedopuszczenie do sytuacji, w której traci on możliwość rozporządzania towarem, a zapłata jest uzależniona od dobrej woli importera. Akredytywa dokumentowa i inkaso dokumentowe są uwarunkowanymi formami płatności w handlu. W zawartej umowie są warunki, które zabezpieczają obie strony. Akredytywa dokumentowa - kiedy partnerzy nie ufają sobie. Jest to bezpieczny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz