Półprodukty i produkty w toku

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Półprodukty i produkty w toku - strona 1

Fragment notatki:

Półprodukty i produkty w toku
Produkcja w toku: są to produkty rozpoczęte i niedokończone pod względem technologicznym; w ujęciu wartościowym jest to suma poniesionych kosztów na realizację tej produkcji; Produkty gotowe/wyroby gotowe: są to produkty które zostały wytworzone w danej jednostce i w tej jednostce nie podlegają dalszej obróbce ani tez montażowi. Są przeznaczone do sprzedaży; podlegają ewidencji: albo wg rzeczywistego kosztu wytworzenia, albo wg planowanego, stałego kosztu wytworzenia; do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów sprzedaży i magazynowania i kosztów ogólnego zarządu; w bilansie zapas wyrobów gotowych wykazywany jest wg rzeczywistego kosztu wytworzenia.
Towary: obejmują składniki majątku: nabyte od dostawców i przeznaczone do dalszej sprzedaży w niezmienionej formie bez dalszego przetwarzania czy tez montażu; wyroby gotowe z własnej produkcji przekazane do własnej sieci handlowej
Zaliczki na dostawy: stanowią wpłacone przez nasze przedsiębiorstwo środki pieniężne na rachunek bankowy przyszłego dostawcy na poczet materiałów, półproduktów i usług; rozliczenie zaliczki nastepuje po otrzymaniu dostawy
Należności krótkoterminowe obejmują: należności z tytułu dostaw i usług; należności z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych; inne należności(należności z tytułu niedoboru i szkód); należności od odbiorców, pracowników). Ewidencji podlegają wszystkie należności od momentu ich powstania aż do: całkowitego spłacenia; oddalenia w wyniku np. postępowania sądowego; umorzenia; przedawnienia.
Należności wykazuje się w księgach rachunkowych w ciągu roku obrotowego wg wartości nominalnej (łącznie z należnym podatkiem VAT). Natomiast na dzień bilansowy należności wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty (łącznie z odsetkami). Kwoty należności przedawnionych oraz umorzonych, a także uznane za nieściągalne podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.
Przedsiębiorstwo dokonuje rozrachunków z różnymi instytucjami publiczno-prawnymi (budżet państwa, budżety lokalne, ZUS itp.) Zasady ustalenia i rozliczenia poszczególnych zobowiązań publiczno-prawnych regulują określone przepisy prawne. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz