Polonistyka część 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4130
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polonistyka część 1 - strona 1 Polonistyka część 1 - strona 2 Polonistyka część 1 - strona 3

Fragment notatki:...1. Początkowa nauka czytania i pisania ( rozpoczęta z dziećmi 6-letnimi )
Sprawdzenie gotowości podjęcia nauki czytania i pisania.
Wprowadzenie liter według kolejności.
2. Kształcenie literackie z zakresu kształcenia polonistycznego
Zapoznanie dzieci z kanonem lektur dla nich przeznaczonym.
Rozwijanie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi na temat literatury (opowiadanie, opis, ogłoszenie, zawiadomienie, list itp. )
3. Kształcenie językowe
Uświadomienie na poziomie intuicyjnym podstawowych funkcji języka
Operowanie słownikiem
Bogacenie języka dziecka ( słownik czynny, związki frazeologiczne, idiomy, elementy gramatyki takie jak: podstawowe części mowy, zasady konstruowania zdań )
Wprowadzenie dzieci w skomplikowany świat ortografii

Nauka początkowa czytania

Czytanie – łańcuch odruchów warunkowych ( definicja psychologiczna )

Definicja czytania wg Józefy Rytlowej:

Czytanie to czynność psychiczna polegająca na wnikaniu w treść czytanego tekstu, która opiera się na rozumieniu poszczególnych wyrazów, zdań, myśli utrwalonych w tekście.

A więc jest to:
wyższa czynność psychiczna
czynnik rozumienia tekstu

Proces czytania ( pojedynczy akt czytania ) składa się z następujących etapów:

I. Objęcie okiem pola spostrzeżeń. Pole spostrzeżeń zmienia się z wiekiem ( U dziecka pole
spostrzeżeń obejmuje około 3-7 znaków )
II. Ruchy oczu
skokowe – przemieszczanie od lewej do prawej
wsteczne – z prawej do lewej
zwrotne – zawijanie tekstu od jednej linijki do drugiej
III. Transmisja bodźców wzrokowych z siatkówki oka do wzrokowych ośrodków mózgowych, które
znajdują się w części potylicznej mózgu...

...W procesie lektury utworu następuje estetyczno-ideowa konkretyzacja dzieła literackiego.
Dokonuje się ona w 3 płaszczyznach:
1) Odbiorca rekonstruuje porządek
w obrębie składników znaczeniowych
w świecie przedstawionym (ogół działań, przeżyć, rzeczy postaci, która występuje w utworze)
w sferze zawartości ideowej utworu
2) Czytelnik zestawia świat przedstawiony w dziele literackim ze światem realnym. Jest to ustalenie podobieństw i różnic między fikcją świata przestawionego, a realnością życia codziennego. Obejmuje wszystkie elementy dzieła ( np. wygląd bohaterów, opisane sytuacje )
3) Odbiorca „uzupełnia” dzieło o własne przeżycia, które wywołały w odbiorcy np. wzruszenie.
Jest to proces indywidualny.

Proces konkretyzacji nie jest nigdy zakończony.
Metodyka kształcenia polonistycznego 9
Wymagania programowe odnoszące się do opracowywania tekstów w klasach I-III

1) Klasa I
- rozmowa z uczniami na temat utworu literackiego, na temat bohaterów, stosunku do nich,
próba oceny bohaterów, wyodrębnianie zdarzeń, określanie czasu i miejsca akcji,
wskazywanie najważniejszych zdarzeń, wskazywanie nastroju w utworze.
- swobodne wypowiedzi na temat ilustracji, wiązanie ilustracji z tekstem, stopniowe
przygotowywanie do zadawania pytań do tekstu.
- opowiadanie przez dziecko fragmentu tekstu, zbiorowe redagowanie wypowiedzi
wielozdaniowej na temat utworu.
- wiązanie treści utworu z doświadczeniami dzieci.
- uczenie się przez dzieci wierszy na pamięć ( z zachowaniem pauz , odpowiedniej intonacji )...
                                                                                                                                                                                                                         

(…)

… na określony temat; występują zarówno w języku pisanym (
swobodne teksty ), jak i języku mówionym ; nie narzucamy dziecku formy wypowiedzi, dziecko
może:
- opowiedzieć
- narysować
- napisać, itp.
Sprawozdanie – występuje zarówno w języku mówionym i pisanym, najczęściej są to sprawozdania z
wycieczek, uroczystości klasowych czy szkolnych
Przy zaznajamianiu dzieci z różnymi formami wypowiedzi należy stosować 2…
… audiowizualnego przekazu ( prezentacja, słuchowisko, film itp. ; film nie może
poprzedzić czytania książki )
2) Formy aktywizujące
 imprezy o charakterze widowiskowym przygotowane przez dzieci
 bale postaci literackich
 pantomimy
 konkursy recytatorskie
 konkursy pięknego czytania, opowiadania; konkursy wiedzy o....
 zabawy z książką ( bigos literacki )
 drama
3) Formy informacyjno-usługowe…
… akcji, scharakteryzowanie tego miejsca.
- wyszukiwanie w treści utworu fragmentów na określony temat.
- opowiadania twórcze, redagowanie tekstu na podstawie treści.
- różne formy inscenizacji czytanych tekstów, np. teatrzyki, teatrzyki cieni , teatrzyki
kukiełkowe.
- rytmizacja tekstów
- uczenie się na pamięć wierszy wraz ze wszystkimi cechami poprawnej recytacji
3) Klasa III Obejmuje wymagania z klasy…
…, jeśli utwór jest trudny pod względem językowym
- stosowany, jeśli dana lektura jest zbiorem opowiadań
- stosowany, jeśli książka jest małodostępna.
- niestaranność wydania ( mały druk , brak ilustracji itp. )
Ad. 2
- sposób na ośmielenie dzieci do czytania
- usprawnianie techniki czytania
- wielość dialogów ( np. podział na role )
- planowanie inscenizacji do tekstu
- wiązanie ćwiczeń z tekstem
Ad. 3…
…) Wysunięcie i omówienie głównych zagadnień zawartych w utworze;
- próba charakterystyki bohaterów oraz ich ocena
- omówienie tła historycznego
- ocena wartości książki
Metodyka kształcenia polonistycznego 10
Formy pracy z książką według Janiny Papuzińskiej:
1) Formy audytoryjne
 opowiadanie treści
 głośne czytanie
pogadanka związana z tekstem
 spotkanie z autorem, ilustratorem, wydawcą książki
 formy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz