Poliyka bilansowa- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2457
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poliyka bilansowa- wykład 4 - strona 1 Poliyka bilansowa- wykład 4 - strona 2 Poliyka bilansowa- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Polityka bilansowa dr Magdalena Głębocka Wykład 4
Formy Polityki Bilansowej
Materialna polityka bilansowa
Polega na oddziaływaniu na wysokość wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym oraz dochodu do opodatkowania,
Formalna polityka bilansowa
Zajmuje się natomiast strukturą, grupowaniem, sposobem ujęcia oraz dodatkowy mi objaśnieniami poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego. Obejmuje także podział zysku z lat ubiegłych.
Polityka Bilansu handlowego: obejmuje wszystkie zorientowane na przedsiębiorstwo decyzje, nakierowane na „handlowe zamknięcie ksiąg”, w celu osiągnięcia celów założonych w polityce jednostki
Polityka Bilansu Podatkowego: Ukierunkowana na dochód ustalony w ramach bilansu podatkowego. Są to przedsięwzięcia zmierzające głównie do minimalizacji obciążeń podatkowych.
Instrumenty polityki bilansowej można podzielić na:
Instrumenty materialne,
Instrumenty formalne,
Instrumenty czasowe,
Materialne Instrumenty Polityki Bilansowej
Obejmują przedsięwzięcia wpływające na:
Wielkość pozycji aktywów i pasywów,
Wielkość przychodów i kosztów,
Metody wyceny majątku trwałego i obrotowego,
Stosowania rozliczeń międzyokresowych,
Tworzenie odpisów i rezerw.
Formalne instrumenty polityki bilansowej - prawa wyboru:
Sposobu prezentacji danych liczbowych w sprawozdaniu finansowym
Wariantu rachunku zysków i strat
Wariantu rachunku przepływów pieniężnych
Stopnia szczegółowości informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności w ramach przewidzianych zakresem ustawy
Uzupełnienie informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności dodatkowymi informacjami
Sposobu podziału zysku
Czasowe instrumenty polityki bilansowej - dotyczą prawa wyboru:
Dnia bilansowego
Okresu oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć
Terminu przedłożenia, zatwierdzenia i opublikowania rocznego sprawozdania finansowego
Przy ewidencji i wycenie wstępnej składników zapasów tj. materiałów i towarów jednostki mogą dokonać prawa wyboru spośród:
Ceny średniej ważonej,
Metody pierwsze weszło - pierwsze wyszło
Metody ostanie weszło - pierwsze wyszło
Wyboru w drodze szczegółowej identyfikacji i rzeczywistej ceny,
Stałej ceny ewidencyjnej ustalonej na poziomie ceny zakupu lub nabycia,
Wyboru metody uproszczonej, polegającej na bezpośrednim przekazywaniu do zużycia (z pominięciem szczegółowej ewidencji inwentaryzacji i aktywowania SK materiałów i towarów, które pozostały (wg. cen nabycia, a prawo wyboru dla towarów dodatkowo o cenę sprzedaży netto)


(…)

… na produkcję niezakończoną (np. tylko zużycie materiałów, koszty przerobu, wszystkie koszty bezpośrednie i uzasadnione pośrednie z produkcji lub In0.).
Wybór metody alokacji kosztów na produkty gotowe i niezakończone.
Wybór metody kalkulacji kosztów (metody podziałowe: podziałowa prosta, ze współczynnikami, doliczeniowe: procesowa półfabrykatowa, bezpółfabrykatowa, asortymentowa, zleceniowa, nowoczesne systemy kalkulacji kosztów, m. In. Rachunek kosztów działań (ABC), target costing.
Prawa wyboru wyceny bilansowej zapasów:
Dla materiałów: cena nabycia, cena zakupu, koszt wytworzenia, cena sprzedaży netto
Dla towarów: cena nabycia, cena zakupu, cena sprzedaży netto,
Dla produktów gotowych: koszt wytworzenia, cena sprzedaży netto, a w przypadku gdyby wycena miałaby zniekształcać bilans lub wynik…
… o cenę sprzedaży netto)
Możliwości dokonania wyboru wyceny księgowej produktów gotowych w ramach materiałowej polityki bilansowej:
Średni koszt wytworzenia,
Metoda pierwsze przyszło, pierwsze wyszło
Metoda ostanie przyszło - pierwsze wyszło W drodze szczegółowej inwentaryzacji i rzeczywistych kosztów,
Stałe ceny ewidencyjne, ustalane na poziomie planowanego kosztu wytworzenia lub ceny sprzedaży netto…
… finansowy i spełni pozostałe elementy art. 34 pkt 2 UoR nie wycenia się tego składnika
Dla produkcji w toku: koszt wytworzenia, koszt materiałów bezpośrednich, a w przypadku wyceny, która miałaby zniekształcać w sposób istotny wynik finansowy należy pominąć wycenę tych składników.
Prawa wyboru aktywowania kosztów:
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli wydatki dotyczące kosztów przyszłych okresów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz